Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Облік надзвичайних витрат

В процесі господарської діяльності суб'єкти господарювання можуть мати справу із надзвичайними подіями (стихійне лихо, техногенні катастрофи, аварії і т.ін.) Надзвичайна подія являє собою випадкову і нехарактерну подію для діяльності конкретного підприємства, яка, в свою чергу, супроводжується заподіянням шкоди його власності. Поряд із зазначеним зауважимо, що сума заподіяної шкоди буде одночасно являти собою, з однієї сторони, надзвичайні витрати для підприємства, яке зазнало впливу непереборної сили, а з іншої — як звичайні витрати для страхової організації, яка буде безпосередньо відшкодовувати суми завданої шкоди згідно із умовами укладеного договору страхування. Під надзвичайними витратами розуміють: - витрати, які пов'язані з попередженням надзвичайних подій;
- витрати, що здійснюються в процесі ліквідацій наслідків надзвичайних подій;
- невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (як різниця між сумою завданого збитку внаслідок дії непереборної сили та сумою належного відшкодування із сторони державного бюджету або страхової організації).
Облік втрат і витрат, пов'язаних з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному періоді ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати".
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).
Рахунок 99 "Надзвичайні витрати" має такі субрахунки:
991" "Втрати від стихійного лиха";
992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій";
993 "Інші надзвичайні витрати".
На субрахунку 991 "Втрати від стихійного лиха" ведеться облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо).
На субрахунку 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві.
На субрахунку 993 "Інші надзвичайні витрати" ведеться облік втрат від інших надзвичайних подій.
Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства внаслідок цих витрат.
Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в табл. 7.8.
Таблиця 7.8.
Розрахунок суми витрат від надзвичайних подій для відображення в звіті про фінансові результати*


Типова кореспонденція рахунків по обліку надзвичайних витрат представлена у табл. 7.9.
Таблиця 7.9.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку надзвичайних витрат


Бухгалтерськими документами, які засвідчують втрати від стихійного лиха, а також витрати по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайної події виступають: "Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей", "Акт інвентаризації наявності грошових засобів", "Акт на списання основних засобів", "Акт на списання автотранспортних засобів", "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів", "Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізка і падіж)", "Акт приймання виконаних підрядних робіт", "Наряд на відрядну роботу" (індивідуальний і для бригади) та ін.
Щомісячне списання надзвичайних витрат на фінансові результати оформляється за допомогою розрахунку (довідки) бухгалтерії.
Для узагальненого обліку надзвичайних витрат при журнально-ордерній формі обліку використовують журнал-ордер №5, а при спрощеній формі обліку — відомість В-3 (див. дод. А-3).