Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Облік витрат іншої звичайної діяльності

Окрім операційної діяльності, підприємства здійснюють також іншу звичайну діяльність. Витрати іншої звичайної діяльності включають в себе: - дії підприємства, які призводять до змін у структурі власного і позикового капіталу, в результаті яких виникають фінансові витрати; - отримання підприємств о ш збитків від участі в капіталі інших підприємств; - витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо із виробництвом або реалізацією продукції, робіт, послуг. Облік фінансових витрат До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу. На рахунку 95 "Фінансові витрати" ведеться облік витрат фінансової діяльності підприємства. Рахунок 95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки: 951 "Відсотки за кредит"; 952 "Інші фінансові витрати". За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати". На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків. На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо. Типова кореспонденція рахунків по обліку фінансових витрат наведена у табл. 7.4. Таблиця 7.4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку фінансових витрат
Документальним підтвердженням здійснення фінансових витрат виступають: договір на отримання кредиту у банку, виписка банку, яка засвідчує сплату відсотків. Щомісячне списання фінансових витрат на результати фінансових операцій здійснюється на підставі довідки (розрахунку), оформленої працівниками бухгалтерії. Узагальнення даних по обліку фінансових витрат здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у відомості В-3 (див. дод. А-3) . Облік втрат від участі в капіталі Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються за методом участі в капіталі. На рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції". Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має такі субрахунки: 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства"; 962 "Втрати від спільної діяльності"; 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства".
За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків або зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
Типова кореспонденція рахунків по обліку втрат від участі в капіталі інших підприємств представлена у табл. 7.5.
Таблиця 7.5.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку втрат від участі в капіталі


Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі представлено у таблиці 7.6.
Відображення сум визначених втрат від участі в капіталі в даних бухгалтерського обліку інвестора здійснюється на підставі звітності об'єкта інвестування та здійснених на її підставі відповідних розрахунків інвестором, які оформляються у вигляді бухгалтерських довідок (розрахунків).
Для узагальнюючого обліку втрат від участі в капіталі використовують журнал-ордер №4, а при спрощеній формі обліку — відомість В-3 (див. дод. А-3).

Таблиця 7.6. Розрахунок втрат від участі в капіталі

Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.
Облік інших витрат
До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:
- собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);
- собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);
- собівартість реалізованих майнових комплексів;
- втрати від неопераційних курсових різниць;
- сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
- витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);
- залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів;
- інші витрати звичайної діяльності.
На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом .або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності.
За дебетом субрахунків 971-977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунок 97 "Інші витрати" має такі субрахунки:
971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій";
972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";
973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів";
974 "Втрати від неопераційних курсових різниць";
975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій";
976 "Списання необоротних активів";
977 "Інші витрати звичайної діяльності";
978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань";
979 "Перестрахування".
На субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації") та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.
На субрахунку 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих необоротних активів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.
На субрахунку 973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів" відображається балансова (залишкова) вартість реалізованих майнових комплексів (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.
На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.
На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.
На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).
На субрахунку 977 "Інші витрати звичайної діяльності" відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати".
На субрахунку 978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань" відображаються виплати страхових сум та страхових відшкодувань.
За дебетом субрахунку відображаються страхові суми та страхові відшкодування, що виплачені страховиками за договорами страхування (перестрахування), за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 979 "Перестрахування" ведеться облік витрат, що складаються із сум часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам за договорами перестрахування.
За дебетом субрахунку відображаються суми часток страхових платежів, які сплачуються перестраховикам, за кредитом — відображаються повернуті перестраховиками частки страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у разі дострокового припинення дії договору перестрахування. Щомісяця сальдо субрахунку списується в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".
Типова кореспонденція рахунків по обліку інших витрат наведена у табл. 7.7.
Таблиця 7.7.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку інших витрат


Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення розмірів інших витрат, виступають: виписка банку, "Акт на списання основних засобів", "Акт на списання автотранспортних засобів", акт про уцінку товарно-матеріальних цінностей, "Товарно-транспортна накладна", "Наряд на відрядну роботу" (індивідуальний і для бригади) та ін.
Щомісячне списання інших витрат на фінансові результати здійснюється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівниками бухгалтерії.
Для узагальненого обліку інших витрат при журнально-ордерній формі обліку використовують журнал-ордер №5, а при спрощеній формі обліку — відомість В-3 (див. дод. А-3).