Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Облік витрат основного і незавершеного виробництва

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) використовується рахунок 23 "Виробництво". Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат: - промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції; - підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-пошукових робіт; - підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг; - науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт; - підприємств громадського харчування на випуск власної продукції; - підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення діяльності з продажу товарів; - дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів; - інших підприємств та організацій. За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом — суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90). Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності. Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку витрат основного виробництва показано у таблиці 6.3. В кінці кожного місяця за підписом керівника виробничого підрозділу до бухгалтерії передається виробничий звіт. У ньому у розрізі найменувань продукції, яку виробляє зазначений підрозділ, вказується: кількість відпрацьованого часу працівниками підрозділу (у людино-годинах і людино-днях); обсяг нарахованої їм заробітної плати, вартість спожитих виробничих запасів, кількість і вартість спожитих електроенергії, води, тепла і т.ін., вартість списаних на витрати виробництва малоцінних та швидкозношуваних предметів, кількість виробленої і оприбуткованої на склад готової продукції.
Таблиця 6.3.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку основного виробництваРазом із виробничим звітом до бухгалтерії також подаються і всі первинні документи, які стали підставою для відображення в ньому тієї чи іншої інформації, зокрема: "Табель обліку робочого часу", "Наряд на відрядну роботу" (індивідуальний або для бригади), "Накладна — вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів", "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів", "Прибутковий ордер" (на передачу готової продукції із цеху на склад і т.ін.
Дані виробничого звіту опрацьовуються бухгалтером, який відповідає за ділянку облікової роботи по обліку виробництва і в подальшому переносяться до відомості В-3 при спрощеній формі обліку (див. додаток A3), або до книги обліку виробництва при журнально-ордерній формі обліку, з якої узагальнені дані в цілому по рахунку 23 переносяться до журналу-орде-ру №5. За умови використання автоматизованої форми бухгалтерського обліку дані виробничого звіту переносяться на магнітні носії ЕОМ безпосередньо працівниками бухгалтерії або керівником (обліковцем) виробничого підрозділу (у первинному підрозділі або на спеціально відведених для цього автоматизованих робочих місцях у бухгалтерії).
Треба зауважити, що не на всі статті витрат по основному виробництву є можливість отримати інформацію із виробничого звіту. Так, документальним підтвердженням для включення витрат за конкретний місяць до книги обліку виробництва або відомості В-3 по основному виробництву виступають: по статті "Відрахування на соціальні заходи" — розрахунок бухгалтерії, по статті "Амортизація" —- форма 03-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)", по статті "Роботи і послуги" — "Рахунок-фактура" на суму виконаних робіт для основного виробництва підрядниками, по статті "Витрати майбутніх періодів" — розрахунок бухгалтерії.
Собівартість одиниці виробленої продукції розраховується шляхом ділення виробничих витрат на кількість виробленої готової продукції у вказаному звітному періоді.
Варто зазначити, що по субрахунку "Основне виробництво" рахунку 23 "Виробництво" на кінець місяця може бути дебетовий залишок (сальдо) в сумі незавершеного виробництва.
Незавершене виробництво являє собою продукцію, роботи і послуги, які не пройшли всіх стадій технологічного процесу і, як наслідок, є недоукомплектованими або такими, що не пройшли відповідного технічного контролю.
Важливість визначення обсягів незавершеного виробництва зумовлена необхідністю розмежування здійснених витрат того чи іншого підрозділу підприємства з метою визначення фактичної собівартості виробленої продукції.
Наявність на підприємстві незавершеного виробництва та його розміри залежать від характеру, структури, технології виробництва. Варто відмітити, що значні обсяги незавершеного виробництва характерні для машинобудівної, деревообробної, легкої промисловості. Поряд з тим, на підприємствах видобувної промисловості, енергетиці незавершене виробництво взагалі відсутнє.
З метою визначення обсягів незавершеного виробництва в натуральному і вартісному вираженні на перше число кожного місяця проводиться його інвентаризація. Проведення інвентаризації покладається на спеціально створену для цього на початку року комісію, склад якої затверджується наказом по підприємству.
Треба зауважити, що до складу незавершеного виробництва не входять:
- сировина, матеріали і напівфабрикати, які були отримані виробничим підрозділом, але обробка яких на кінець місяця не була розпочата;
- комплектуючі (деталі, вузли, агрегате), які були отримані, але на кінець місяця не пройшли ні однієї технологічної ланки, передбаченої для даного виробничого підрозділу;
- забраковані як готові вироби, так і матеріали, сировина, деталі, комплектуючі, які були забраковані в процесі роботи з ними.
Результати проведення інвентаризації оформляються за допомогою "Інвентаризаційного опису незавершеного виробництва", дані якого засвідчуються підписами всіх членів комісії. «-< Залишки виробів, вузлів, деталей і т.ін. зазначаються в інвентаризаційному описі у розрізі калькуляційних статей: сировини і матеріалів, основної і додаткової заробітної плати. Кінцева оцінка обсягів незавершеного виробництва проводиться у бухгалтерії підприємства за умов включення до його складу, в залежності від обсягів заробітної плати по закінчених і незакінчених виробах відрахувань на соціальні заходи та загальновиробничих витрат.
Якщо визначення незавершеного виробництва співпадає із закінченням звітного періоду (кварталу), то його обсяги будуть відображені у розділі 2 Активу Балансу у статті "Незавершене виробництво".