Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Особливості обліку бланків суворої звітності

Розкриваючи питання обліку наявності і руху виробничих запасів, треба окремо зупинитися на організації обліку бланків суворої звітності, який має деякі особливості. На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики Міністерством статистики України від 11.03.1996 р. було видано наказ № 67 "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності"', яким передбачено запровадження у практику обліку із березня 1996 року наступних форм первинних облікових документів: СЗ-1 "Прибутково-видаткова накладна №__ на бланки суворої звітності"; СЗ-2 "Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності"; СЗ-3 "Акт на списання використаних бланків суворої звітності"; СЗ-4 "Акт перевірки наявності бланків суворої звітності; СЗ-5 "Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності". Для оформлення надходження на склад і відпуску із складу бланків суворої звітності використовується "Прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності" (форма № СЗ-1). Типова форма документа наведена у зразку 2.15. Надходження придбаних бланків суворої звітності на підприємство відображається по дебету рахунку 20 "Виробничі запаси" і кредиту, в залежності від обставин, рахунків 372 "Розрахунки з підзвітними особами", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". Разом з цим на позабалансовий рахунок 08 "Бланки суворого обліку" зараховується вартість придбаних бланків. На рахунку 08 "Бланки суворого обліку" ведеться облік наявності та руху бланків суворого обліку та суворої звітності, зокрема документів, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка, дипломи про освіту та інші); проїзних документів (квитки на проїзд, абонементні талони, документи на перевезення вантажів та інші); довіреностей на одержання цінностей та інших.
Перелік документів, які відносяться до бланків суворого обліку та суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.
Збільшення залишку рахунку 08 "Бланки суворого обліку" відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення — після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.
Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.
Для ведення обліку бланків суворої звітності на складі всіма підприємствами, організаціями та установами застосовується форма № СЗ-2 "Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності" (зразок 2.16). Вона повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена сургучевою печаткою та підписами керівника підприємства (організації) і головного бухгалтера.
Для ведення обліку окремих видів бланків суворої звітності в книзі виділяється одна або кілька сторінок.
Для списання використаних бланків суворої звітності з підзвіту матеріально-відповідальних осіб застосовується "Акт на списання використаних бланків суворої звітності" (форма № СЗ-3).
Списання з підзвіту бланків суворої звітності здійснюється на підставі акта, який складається спеціально створеною комісією. Типова форма акта наведена у зразку 2.17.
Списання бланків суворої звітності знаходить своє відображення по дебету рахунків 92 "Адміністративні витрати" або 93 "Витрати на збут" і кредиту рахунку 20 "Виробничі запаси". Поряд з цим проводиться їх списання із позабалансового рахунку 08 "Бланки суворого обліку".
Для перевірки фактичної наявності бланків суворої звітності при надходженні на склад від постачальника застосовується "Акт перевірки наявності бланків суворої звітності" (форма № СЗ-4).
При виявленні нестачі бланків під час їх приймання на склад спеціально створеною комісією складається акт у двох примірниках, в якому вказується кількість відсутніх в наявності книжок, їх серії та номери бланків.


Один примірник акта направляється постачальнику для виявлення причин розходження і прийняття заходів.
Для ведення аналітичного обліку по виданих і використаних бланках суворої звітності застосовується "Картка-довідка по виданих та використаних бланках суворої звітності" (форма № СЗ-5), яка відкривається на кожну матеріально-підзвітну особу, яка здійснює облік бланків суворої звітності, на кожний вид бланків окремо.
Підставою для ведення картки-довідки служать первинні документи: прибутково-видаткові накладні, акти перевірки наявності бланків і акти на списання використаних бланків суворої звітності.


Треба зазначити, що на рахунках по обліку виробничих запасів окрім безпосередньо наявних запасів, можливо на одному із субрахунків здійснювати також облік транспортно-заготівельних витрат.
Приклад розподілу транспортно-заготівельних витрат на підприємствах, що застосовують окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат наведено у табл. 2.1.
Таблиця 2.1. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах,що застосовують окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат


Сума тарнспортно-заготівельних витрат, що за розподілом припадає на виробничі запаси, які вибули у звітному місяці, становить:
55+80 зоо = 62 250+400х
За умови, якщо на підприємстві було прийняте рішення не обліковувати на окремому субрахунку транспортно-заготівельні витрати, можливе їх врахування (збільшення облікової ціни) при оприбуткуванні на склад матеріалів.
Типова кореспонденція бухгалтерськитх рахунків по обліку виробничих запасів наведена у табл. 2.2.
Таблиця 2.2.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку виробничих запасів