Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Особливості обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі

Розглядаючи питання обліку наявності і руху виробничих запасів, окрему увагу треба приділити обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі, документальне оформлення операцій з якими має деякі особливості. Для початку зауважимо, що в процесі утримання тварин на вирощуванні та відгодівлі як, зокрема, у розрізі конкретних груп тварин, так і їх вікових групах, постійно відбуваються зміни. Кількість тварин може збільшуватися внаслідок отримання приплоду, купівлі тварин та ін., а також зменшуватися внаслідок вибраковки, продажу, падіжу і т.п. Особливого значення при організації обліку тварин треба надавати обліку отримання приплоду. Так, документом, за допомогою якого здійснюється оприбуткування приплоду тварин, є "Акт на оприбуткування приплоду тварин" (сільгоспоблік, форма № 95). Акт складається у двох екземплярах працівниками ферми за участю зоотехніка і ветеринарного лікаря. В спеціалізованих господарствах по утриманню звірів при отриманні приплоду складається "Накопичувальний акт на оприбуткування приплоду звірів" (сільгоспоблік, форма № 96).
Переведення тварин із однієї вікової групи до іншої оформляється за допомогою документа "Акт на переведення тварин із групи в групу" (сільгоспоблік, форма № 97). Вибракування тварин із основного стада (які обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби") і переведення їх на відгодівлю здійснюється за допомогою документа "Акт на вибраковку тварин із основного стада" (сільгоспоблік, форма № 57а).
Оприбуткування на ферму придбаних господарством тварин зі сторони здійснюється на підставі документа "Товарно-транспортна накладна", яка супроводжує вантаж, а за умов купівлі племінних тварин до вказаного документа постачальником додається також "Племінне свідоцтво".
В свою чергу вибуття тварин із ферми внаслідок забою, падіжу або вимушеної прирізки оформляють за допомогою документа "Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізка, падіж)" (сільгоспоблік, форма № 100), який як і всі інші вищевказані документи по обліку руху тварин оформляється у двох екземплярах за обов'язковою участю зоотехнічно-ветеринарних працівників. На підставі даних із первинних документів, які засвідчують або надходження, або вибуття тварин по конкретній фермі, здійснюються записи до "Книги обліку руху худоби та птиці" (сільгоспоблік, форма № 34).
Для узагальненого відображення змін, які відбулися протягом календарного місяця, керівник структурного підрозділу (ферми) подає до бухгалтерії господарства "Звіт про рух худоби та птиці" (сільгоспоблік, форма № 102), до якого додаються всі первинні документи, за допомогою яких було зафіксовано ті чи інші зміни у кількісному складі тварин та птиці.
На підставі узагальненого звіту в бухгалтерії робляться необхідні відмітки у "Відомість аналітичного обліку тварин" (сільгоспоблік, форма № 73), яка відкривається окремо на кожну групу тварин.
Узагальнена інформація із відомостей аналітичного обліку тварин знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналах-ордерах № 4 і № 5, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку у відомості В-2 (див. дод. А2).