Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Облік наявності і руху основних засобів і нематеріальних активів

Наказом Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995 р. " Про затвердження типових форм первинного обліку" затверджено і введено в дію з 1.01.1996 р. типові форми первинної облікової документації з обліку наявності на підприємстві і руху основних засобів: 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів"; 03-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів"; 03-3 "Акт списання основних засобів"; 03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів"; 03-5 "Акт N про установку, пуск та демонтаж будівельної машини"; 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"; 03-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів"; 03-8 "Картка обліку руху основних засобів"; 03-9 "Інвентарний список основних засобів". Для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку введення їх в експлуатацію застосовується "Акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма № 03-1). При оформлені приймання основних засобів акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства (організації).
Акт після його оформлення з прикладеною технічною документацією, що відноситься до даного об'єкта, передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства (організації) або особами, на те уповноваженими. Типова форма документа "Акт приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма № 03-1) наведена у зразку 1.1. Для обліку всіх видів основних засобів, що надійшли в експлуатацію, у бухгалтерії застосовується "Інвентарна картка обліку основних засобів" (форма № 03-6). Форма заповнюється в одному примірнику на основі "Акта приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма № 03-1), технічної та іншої документації. В розділі "Коротка індивідуальна характеристика об'єкта" записуються тільки основні якісні та кількісні показники об'єкта, а також найважливіші прибудови, пристосування та приналежності, що відносяться до нього, обмежуючись двома-трьома найбільш важливими для даного об'єкта якісними показниками виключаючи дублювання даних, що є на підприємстві (організації), технічної документації на даний об'єкт. Типова форма "Інвентарна картка обліку основних засобів" (форма № 03-6) наведена у додатку Б. Треба зазначити, що надання об'єкту основних засобів інвентарного номера здійснюється як правило спираючись на номер бухгалтерського рахунку і субрахунку, на якому обліковується об'єкт. Наприклад, візьмемо деревообробний верстат, який за інформацію вищенаведених документів даного пункту теми було оприбутковано до складу основних засобів на підприємстві ВО "Росток". Як бачимо, його інвентарний номер (10408) включає перші три цифри (номер рахунку і субрахунку — 104). Наступні цифри (08) вказують номер даного об'єкта основних засобів у сукупності йому подібних. Технічна сторона присвоєння певному об'єкту основних засобів інвентарного номера полягає у нанесені на нього номера фарбою або прикріпленні жетона із номером. Поряд із інвентарними картками аналітичний облік основних засобів здійснюється в книзі обліку основних засобів або у відомості В-1 при спрощеній формі обліку (див. додаток А1). У книзі або у відомості обліку основних засобів реєстрацію об'єктів основних засобів здійснюють у розрізі конкретних підрозділів підприємства (цех № 1, цех №2 та інші) із розмежуванням їх за обліковокласифікаційними групами (103 — будинки та споруди, 104 — машини та обладнання, 105 — транспортні засоби т. д.). Для розмежування приналежності інвентарних карток основних засобів до певного підрозділу використовують закладки, які виготовляються із картону або фанери. За допомогою них відокремлюють групи основних засобів одна від іншої у розрізі підрозділів підприємства. Для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів застосовується "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів" (форма № 03-7). Опис складається в одному примірнику бухгалтерією в цілях контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів. Для обліку руху основних засобів по класифікаційних групах при ручній обробці облікової документації застосовується "Картка обліку руху основних засобів" (форма № 03-8), яка заповнюється на основі даних інвентарних карток відповідних груп (видів) основних засобів та звіряється з даними синтетичного обліку основних засобів. На основі підсумкових даних цих карток заповнюються звітні форми з руху основних засобів. Для пооб'єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження (експлуатації) по матеріально-відповідальних особах ведуть "Інвентарний список основних засобів" (форма № 03-9).
Дані пооб'єктного обліку основних засобів за місцями їх знаходження (експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку основних засобів, що ведуться в бухгалтерії.
Типова форма "Інвентарний список основних засобів" (форма № 03-9), яка ведеться за місцем їх знаходження, експлуатації, наведена у зразку 1.2.
При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів "Акт приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" виписується у двох примірниках працівником відділу (цеху) — здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передається до бухгалтерії, а другий — відділу (цеху) — здавальнику.
При передачі основних засобів іншому підприємству (оренду) акт складається у двох примірниках (для підприємства, що здає та приймає основні засоби).
За даними акту робляться відмітки в "Інвентарному списку основних засобів" підрозділу, з якого вибув об'єкт, а також вилучається "Інвентарна картка обліку основних засобів" із сукупності об'єктів, які обліковуються за даним підрозділом у бухгалтерії.


Підставою для відміток у "Інвентарній картці обліку основних засобів" про вибуття об'єктів основних засобів при передачі їх іншому підприємству (організації), а також про переміщення в середині підприємства є "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (форма № 03-1); при списанні об'єкта основних засобів внаслідок старіння чи зносу — "Акт на списання основних засобів" (форма № 03-3). Записи про закінчені роботи по добудові, дообладнанні, реконструкції та модернізації, ремонту об'єкта ведуться в картці на підставі "Акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" (форма № 03-2).
Для оформлення приймання-здачі основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації застосовується "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" (форма № 03-2).
Акт, підписаний працівником цеху (відділу), що уповноважений на приймання основних засобів, та представником цеху (підприємства), який виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, здають до бухгалтерії підприємства (організації). Акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами на те уповноваженими. До технічного паспорта відповідного об'єкта основних засобів повинні бути внесені необхідні зміни до характеристики об'єкта, пов'язані із капітальним ремонтом, реконструкцією та модернізацією.
.Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, що виконав ремонт, реконструкцію, модернізацію.
Типову форму "Акт приймання — здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" (форма № 03-2) наведено у зразку 1.3.
При значній зміні якісних та кількісних показників в характеристиці об'єкта в результаті реконструкції (модернізації), добудови та дообладнання попередню інвентарну картку у випадку неможливості відобразити в ній всі показники, що характеризують реконструйований (модернізований, дообладнаний (добудований) об'єкт в цілому, замінюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ.
В будівельно-монтажних організаціях для оформлення передачі, установки та пуску будівельних машин та наступного їх демонтажу і передачі машинопрокатній базі застосовується "Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини" (форма № 03-5).Акт складається у двох примірниках представником машинопрокатної бази та будівельної дільниці, що експлуатує будівельні машини та механізми.
Типову форму "Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини" (форма № 03-5) наведено у зразку 1.4.
Для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні застосовується "Акт на списання основних засобів" (форма № 03-3). Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, установи, організації, затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту і т.п.Втрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розборки будинків, споруд, демонтажу обладнання і т.п. відображають в акті в розділі "Розрахунок результатів списання об'єктів".
Типову форму "Акт на списання основних засобів" (форма № 03-3) наведена у зразку 1.6.
Для оформлення списання автомобіля, вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа, при їх ліквідації застосовується "Акт на списання автотранспортних засобів" (форма № 03-4). Акт складається у двох примірниках та підписується комісією, що призначається керівником автогосподарства (підприємства) і затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, на те уповноваженою. Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей та металобрухту, що залишився в результаті списання.
Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розборки автотранспортних засобів, відображають в розділі "Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)".
Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.
Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.
Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.
У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.
Зазначимо, що процес документального відображення операцій з іншими необоротними активами, а також нематеріальними активами, є аналогічним до оформлення операцій з основними засобами.
Враховуючи те, що по рахунку основних засобів здійснюється також облік тварин основного стада (на сільськогосподарських підприємствах), вкажемо на деякі особливості документального оформлення операцій із вказаною групою тварин.
Треба відмітити, що кожній тварині, які-..входить до складу основного стада, так як і будь-якому іншому об'єкту основних засобів, присвоюється інвентарний номер. Відображення наявності тварин основного стада за місцем їх перебування здійснюється у "Книзі обліку руху худоби та птиці" (Сільгоспоблік, форма № 34). Надходження (переведення) тварин із інших груп до основного стада здійснюється на підставі документа "Акт на переведення тварин із групи в групу" (Сільгоспоблік, форма № 97). В свою чергу вибуття тварин із основного стада в результаті вибракування здійснюється на підставі оформлення документів "Акт на вибраковку тварин із основного стада" (Сільгоспоблік, форма № 57 а) або "Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізна, падіж)" (Сільгоспоблік, форма № 100). Інформація із актів переноситься у "Книгу обліку руху худоби та птиці".
В кінці кожного місяця керівник підрозділу, де перебуває зазначена група тварин, передає до бухгалтерії "Звіт про рух худоби та птиці" (Сільгоспоблік, форма № 102), який складений на підставі актів, що засвідчують збільшення або зменшення основного стада на певну кількість тварин.
На підставі зазначеного звіту в бухгалтерії робляться відмітки у "Відомість аналітичного обліку тварин".За результатами заповненої відомості провадяться записи до журналів-ордерів №4 і №5, а при спрощеній формі обліку у відомості В-1 і В-2 (див. дод. А2 і А4).
Що стосується нематеріальних активів, то Наказом Міністерства фінансів України від 22,11.2004 р. № 732 затверджені типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:
НА1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";
НА2 "Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";
НА3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";
НА4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів".
Форма НА1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (див. зразок 1.7.) (далі — об'єкт права інтелектуальної власності) застосовується підприємствами, установами й організаціями (далі — підприємства) незалежно від форм власності для оформлення операцій із введення в господарський оборот і використанню окремих придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності.
При оформленні введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт приймальною комісією, призначеною наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством.
Акт заповнюється в одному примірнику на основі технічної, науковотехнічної та іншої документації (ліцензійний договір, авторський договір, патент тощо), підписується головою та членами комісії, особою, відповідальною за прийняття для використання об'єкта права інтелектуальної власності.
При оформленні акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у графі:
"Найменування та номер документа, що підтверджує майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності" — зазначається номер патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патент на промисловий зразок, номер свідоцтва на знак для товарів і послуг, номер авторського свідоцтва тощо;
"Дата виникнення права" — зазначається дата підписання договору, дата пріоритету, дата створення твору тощо;
"Власник об'єкта права інтелектуальної власності" — зазначається власник майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, свідоцтва, авторського права тощо, який може використовувати об'єкт права інтелектуальної власності на власний розсуд, має право давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання та передавати право власності на об'єкт права інтелектуальної власності іншій особі на підставі договору.
У рядку:
"Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот" — зазначається назва документації, згідно з якою об'єкт права інтелектуальної власності вводиться в господарський оборот (назва та номер документа, що підтверджує введення такого об'єкта в господарський оборот (договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо);
"документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності" — вказується повна назва акта оцінки, номер та дата складання акта.
В акті введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності наводиться характеристика такого об'єкта, яка містить докладний його опис і порядок використання, особливості і переваги, зазначаються основні якісні та кількісні показники об'єкта права інтелектуальної власності.
Оформлений акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства чи особою на те уповноваженою.
Форма НА-2 "Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (див. зразок 1.8.) застосовується для аналітичного обліку об'єктів права інтелектуальної власності, а також дня аналітичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів, що надійшли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх використання особі.
Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожен об'єкт чи групу об'єктів права інтелектуальної власності, заповнюється в одному примірнику на основі "Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (типова форма № НА-1).
У рядку "Повна назва об'єкта права інтелектуальної власності із зазначенням реквізитів" вказується назва об'єкта права інтелектуальної власності та назва документації, на підставі якої такий об'єкт введено в господарський оборот підприємства (договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо).
У графі "Код субрахунку бухгалтерського обліку об'єкта права інтелектуальної власності" зазначається код субрахунку бухгалтерського обліку.


У розділі "Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням" наводяться лише основні, притаманні цьому об'єкту ознаки або властивості. У випадку обліку групи об'єктів права інтелектуальної власності основні показники, що характеризують такі об'єкти, наводяться не за кожним об'єктом окремо, а в цілому за всією групою об'єктів права інтелектуальної власності, що враховуються в інвентарній картці.
Підставою для відміток в інвентарній картці про вибуття об'єкта права інтелектуальної власності є "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (типова форма № НА3).
Форма НА3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (див. зразок 1.9.) застосовується для оформлення вибуття таких об'єктів при їх списанні (ліквідації). Акт складається у двох примірниках комісією, призначеної наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством, підписується головою та членами комісії, особою, що була відповідальною за використання об'єкта права інтелектуальної власності, затверджується керівником підприємства чи особою на те уповноваженою.
Залишкова вартість, яка наводиться в графі 13 акта вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності, визначається за даними бухгалтерського обліку на останнє число місяця вибуття такого об'єкта як різниця між первісною вартістю і сумою нарахованої амортизації за період корисного використання.
У рядку "Правові умови вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності з господарського обороту" зазначаються причини вибуття (закінчення терміну дії: майнових прав інтелектуальної власності, договору на використання майнових прав інтелектуальної власності, зберігання інформації щодо об'єктів права інтелектуальної власності як комерційної таємниці, ліцензійного договору; дострокове припинення ліцензійного договору тощо).
Перший примірник акта передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, що була відповідальною за використання об'єкта права інтелектуальної власності.
Характеристика форми НА4 "Інвентаризаційний опис об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" а також приклад оформлення документа (зразок 1.11 представлений у підрозділі 1.7. частини 2.Треба зазначити, що основні засоби і нематеріальні активи при находжені на підприємство обліковуються в порядку капітальних інвестицій, облік яких безпосередньо ведуть на рахунку 15 "Капітальні інвестиції. При зарахуванні об'єкта до складу основних засобів або нематеріальних активів здійснюються записи по дебету рахунку 10 "Основні засоби" або 12 "Нематеріальні активи" та кредиту рахунку 15 "Капітальні інвестиції.
Типову кореспонденцію рахунків по обліку основних засобів і нематеріальних активів наведено у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку основних засобів і нематеріальних активів