Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Методологічні основи обліку кругообігу господарських засобів

Кожне підприємство в процесі своєї діяльності вступає в різного роду економічні взаємовідносини, зокрема, наприклад: із постачальниками та підрядниками при закупівлі сировини та комплектуючих; із покупцями та замовниками при реалізації готової продукції, робіт та послуг підприємства; із працівниками — щодо розрахунків по оплаті праці; із кредитно-фінансовими установами в питаннях кредитування; із бюджетом — по сплаті податків та проведення платежів до позабюджетних фондів соціального спрямування. Але які б господарські операції та зрушення не відбувались на підприємстві, весь кругообіг господарських засобів можна розділити на три стадії: 1) постачання; 2) виробництва; 3) реалізації. Загальну схему кругообігу господарських засобів представлено на (рис. 5.1.). Перша стадія (постачання) передбачає витрату підприємством певної частини грошей на закупівлю засобів праці та предметів праці. При цьому, з однієї сторони беруть участь гроші, як засіб платежу і міра вартості, з іншої — цінності, які купує підприємство.


Рис. 5.1. Загальна схема кругообігу господарських засобів
Друга стадія (виробництва) передбачає взаємодію засобів праці і предметів праці при активній ролі в цьому процесі робочої сили. Результатом другої стадії є отримання з виробництва і оприбуткування готової продукції на склад підприємства.
Третя стадія (реалізація) є завершальною фазою кругообігу господарських засобів. Вона виражається у передачі виробленої продукції за цінами реалізації покупцям шляхом купівлі-продажу. Якщо отримана виручка переважає собівартість реалізованої продукції — це означає, що підприємство отримало прибуток, якщо ні — збиток.
Схему кругообігу господарських засобів можна відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. Для цього необхідно: наявні грошові кошти підприємства покажемо на умовному рахунку "Гроші" (сальдо початкове = А); засоби праці та предмети праці відобразимо на умовному рахунку "Засоби виробництва"; заробітну плату як елемент витрат виробництва — на рахунку "Заробітна плата"; формування собівартості продукції відобразимо на рахунку "Виробництво"; кількість виробленої продукції на рахунку "Готова продукція"; процес реалізації покажемо на умовному рахунку "Реалізація продукції"; отриманий фінансовий результат — на рахунку "Прибутки або збитки" (див. рис. 5.2.).
На протязі певного періоду відбулися такі господарські операції:
1) частину грошових коштів підприємства на суму а спрямовано на закупівлю засобів виробництва (Кредит "Гроші" — Дебет "Засоби виробництва");
2) в процесі виробництва були спожиті всі засоби виробництва на суму а (Дебет "Виробництво" — Кредит "Засоби виробництва");
3) нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на виробництві продукції у сумі в (Дебет "Виробництво" — Кредит "Заробітна плата");
4) виплачено нараховану заробітну плату працівникам у сумі в (Дебет "Заробітна плата" — Кредит "Гроші");
5) готова продукція із виробництва за собівартістю оприбуткована на склад у сумі а + в (Дебет "Готова продукція" — Кредит "Виробництво");
6) всю готову продукцію за собівартістю відпущено в реалізацію на суму а +в (Дебет "Реалізація продукції" — Кредит "Готова продукція");
7) надійшли гроші від покупця за відвантажену йому продукцію за цінами реалізації на суму а + в + п (Дебет "Гроші" — Кредит "Реалізація продукції");
8) від реалізації продукції отримано результат — прибуток у сумі п (Дебет "Реалізація продукції" — Кредит "Прибутки, або збитки").
Треба зауважити, що від реалізації продукції може бути і негативний результат — збиток (за умови, коли по дебету рахунку "Реалізація продукції" буде а + в + п, а по кредиту а + в). Це означає, що виручка від реалізації продукції не покриває витрат, пов'язаних з її виробництвом, тобто отримано збиток. В цьому випадку для досягнення балансу між дебетом і кредитом рахунку "Реалізації продукції" буде здійснено запис на суму п (кредит рахунку "Реалізація продукції" і дебет рахунку "Прибутки або збитки").
Схему кругообігу господарських засобів із відображенням на бухгалтерських рахунках вказаних операцій представимо у вигляді (рис. 5.2.).
Таким чином, розглянутий приклад кругообігу господарських засобів розкрив дане питання лише з методологічної точки зору. Всі операції знайшли відображення на здебільшого умовних рахунках в загальному плані. Натомість процес кругообігу господарських засобів є багатогранним, тому в наступних пунктах даної теми, будуть більш детально розглянуті всі необхідні питання.


Рис.2.5. Загальна схема кругообігу господарських засобів підприємства, виражена у бухгалтерських рахунках