Анализ финансовой отчетности

Губачова. Облік у зарубіжних країнах

Облік інвестицій в акції та порядок їх переоцінки

Окремі зарубіжні компанії, фірми з метою збереження та примноження тимчасово вільних грошових коштів, зміцнення партнерських взаємовідносин, поширення впливу на діяльність інших компаній здійснюють інвестиції в ринкові цінні папери, що дають право власності, шляхом придбання пакетів акцій. Компанія-інвестор здійснює облік інвестицій в акції на реальному, балансовому, активному рахунку «Інвестиції в акції»». Придбання акцій інших компаній відображається в обліку бухгалтерським записом:Дебет рахунка «Інвестиції в акції»» Кредит рахунка «Грошові кошти»
На суму отриманих по акціях дивідендів складається бухгалтерське проведення:
Дебет рахунка «Грошові кошти» Кредит рахунка «Дохід (дивіденди) по акціях» Якщо компанія-інвестор у вигляді дивідендів отримує додаткову частку акцій, то їх вартість не є доходом. У цьому випадку відбувається тільки зниження собівартості акції за рахунок збільшення кількості акцій.
Реалізація акцій відображається на рахунках бухгалтерського обліку записом:
Дебет рахунка «Грошові кошти»
Кредит рахунка «Інвестиції в акції»
У процесі утримання інвестицій в ринкові цінні папери, що надають право власності, справедлива вартість акцій може змінюватися. Зміна справедливої вартості призводить до виникнення прибутку або збитків.
Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», визнаний прибуток або збиток, які виникають під впливом зміни справедливої вартості цінних паперів, що надають право власності, необхідно відображати у звітності таким чином:
— прибуток або збиток від зміни справедливої вартості акцій, утримуваних для операцій, слід включати до чистого прибутку або збитку за той період, в якому вони виникають;
— прибуток або збиток від зміни справедливої вартості акцій, наявних для продажу, слід або включати до чистого прибутку чи збитку за період, в якому вони виникають, або визнавати безпосередньо у складі капіталу в звіті про зміни в капіталі, доки акції не продано або не буде визнано, що корисність фінансового активу зменшилась, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше в капіталі, слід включати до чистого прибутку або збитку за період.
Компанія передбачає порядок визнання прибутку або збитку від фінансового активу, наявного для продажу, в обліковій політиці.