Анализ финансовой отчетности

Губачова. Облік у зарубіжних країнах

Системи обліку товарно-матеріальних запасів

У зарубіжній практиці для обліку товарно-матеріальних запасів застосовуються дві системи: • постійного обліку; • періодичного обліку. На цих рахунках у спеціальних реєстрах постійно протягом періоду відображається: • кількість і вартість кожного придбання; • кількість і вартість кожної реалізації; • кількість і вартість запасів у наявності на будь-який момент часу. Система постійного обліку запасів дає можливість визначити собівартість реалізованої продукції та кінцеве сальдо без проведення фізичної інвентаризації цінностей.Згідно з цією системою, кінцеве сальдо визначається за формулою:
З1 + Н - Срт =З2
де 31— залишки товарів на початок звітного періоду,
Н — надходження товарів упродовж звітного періоду,
Срт — собівартість реалізованих товарів,
32 — залишки товарів на кінець звітного періоду.
Перевагою цієї системи є забезпечення постійного контролю за:
1) наявністю товарно-матеріальних цінностей;
2) собівартістю реалізованих товарів.
Система постійного обліку запасів забезпечує відображення на рахунку «Товарно-матеріальні запаси» реального стану запасів відповідно до проведених операцій. Рахунки «Повернення та уцінка придбаних товарів», а також «Придбання товарів» (або «Витрати на придбання запасів») за цією системою не використовуються, оскільки весь рух цінностей відбивається на рахунку «Товарно-матеріальні запаси». Собівартість реалізованих товарів визначається в момент продажу, а не по закінченню місяця.
Разом з тим, ведення постійного обліку запасів за їх видами потребує чималої бухгалтерської роботи. Впоратися з нею допомагають комп'ютери.
Система періодичного обліку запасів знайшла визнання завдяки своїй невеликій трудомісткості та зручності. За цією системою записи руху запасів протягом звітного періоду не ведуться. Для обліку надходження запасів застосовуються рахунки «Придбання товарів» або «Витрати на придбання запасів».
Вартість запасів на кінець періоду визначається за допомогою інвентаризації, а собівартість реалізованих товарів розраховується за відомою вже формулою:
З1 + Н — З2 = Срт
При застосуванні методики періодичного обліку запасів у системі бухгалтерського обліку не використовується спеціальний рахунок «Собівартість реалізованих товарів». Цей показник визначається лише в кінці місяця при складанні Звіту про прибутки та збитки (на цей час, завдяки проведеній інвентаризації, вже будуть відомі залишки запасів на кінець періоду).
Недоліками цієї системи є необхідність проведення інвентаризації кожного звітного періоду, а також те, що протягом періоду невідомими залишаються залишки запасів і собівартість реалізованих товарів, що звужує контрольні та управлінські можливості обліку.