Анализ финансовой отчетности

Губачова. Облік у зарубіжних країнах

Склад грошових коштів, порядок їх відображення у фінансовій звітності, організація внутрішнього контролю

Успішна діяльність підприємства можлива лише за наявності необхідної кількості грошових коштів. З них починається і ними закінчується операційний цикл діяльності будь-якого підприємства= (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Операційний цикл діяльності підприємства Грошові кошти називають джерелом життєвої сили фірми, їх повинно вистачати для: • створення запасів сировини і незавершеного виробництва у розмірах, що забезпечать безперебійну діяльність; • підтримки достатнього рівня запасів готової продукції, що гарантує стабільність продаж; • можливості надання кредитів покупцям. Крім того, необхідно завжди мати певну суму грошових коштів для виплат за поточними зобов'язаннями. Інформація про наявність та рух грошових коштів є корисною для користувачів фінансової звітності для оцінки спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їхні еквіваленти, часу такого генерування і впевненості в ньому, а також потреб підприємства щодо використання цих грошових коштів, вона дає можливість оцінити ліквідність та платоспроможність підприємства.Грошові кошти є найбільш ліквідними активами, ними можна відразу оплатити заборгованість. Враховуючи важливість цього елемента оборотних активів, грошові кошти відображаються у Балансі окремими статтями, про рух грошових коштів складається окрема форма фінансової звітності.
МСБО 1 «Подання фінансових звітів» рекомендує відображати грошові кошти у Балансі, як мінімум, у статті «Грошові кошти та їхні еквіваленти», а їхні визначення розкривати у Примітках до фінансових звітів.
Визначення грошових коштів та їхніх еквівалентів наведено у МСБО 7, відповідно до якого грошові кошти складаються із готівки в касі і депозитів до запитання.
Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові високоліквідні інвестиції які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким властивий незначний ризик зміни вартості.
У Балансі грошові кошти відображаються у розділі «Поточні активи» {«Current assets»). Баланси компаній США, як і операційний цикл діяльності підприємства, починаються з грошових коштів. Ця стаття має назву «Cash» (готівка). Компанії Франції, Великої Британії, Австралії відображають грошові кошти у статті «Cash in bank and in hand» (готівка у банку і в касі). Зміна стану грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності відображається у Звіті про рух грошових коштів {Cash Flow Statement).
Готівка надзвичайно вразлива до шахрайства і крадіжок, тому система внутрішнього контролю повинна забезпечити її збереження, ретельний облік і звітність. Уникненню як навмисних, так і ненавмисних викривлень в обліку запобігає такий розподіл обов'язків, який забезпечує виконання трьох правил:
1. Розподіл матеріальної відповідальності і бухгалтерського обліку. Якщо одна особа є матеріально відповідальною за активи і здійснює їх бухгалтерський облік, то існує ризик того, що вона використає ці активи для власної вигоди і відкоригує бухгалтерські записи, щоб уникнути відповідальності.
2. Розподіл санкціонування операцій і матеріальної відповідальності за пов'язані з цими операціями активи. Порушення цього правила підвищує ймовірність зловживань.
3. Розподіл відповідальності за здійснення господарських операцій і за відображення їх в обліку. Щоб забезпечити одержання неупередженої інформації, ведення обліку доручають окремому структурному підрозділу, яке очолює головний бухгалтер.
Ефективне управління грошовими коштами також передбачає:
• впевненість у тому, що готівки вистачить для поточних операційних потреб і для своєчасних розрахунків за зобов'язаннями компанії;
• розміщення зайвої, тимчасово вільної готівки з метою отримання доходу. Такі грошові кошти можуть інвестуватися у цінні папери і зберігатися у такій формі до виникнення потреби в них.
Загальна сума надходжень, видатків та залишків готівки відображається на синтетичному рахунку «Грошові кошти» (рис. 3.2).


Рис. 3.2. Схема рахунка «Грошові кошти»
Конкретні операції з руху грошових коштів групуються в спеціальних журналах грошових надходжень та грошових виплат.