Анализ финансовой отчетности

Милявська. Облік на підприємствах малого бізнесу

Звітність суб’єктів малого бізнесу

Після вивчення цієї теми студенти зможуть: - дати загальну характеристику складу фінансової звітності суб'єкту малого бізнесу; - засвоїти методику складання фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва; - опанувати методику відображення заліку частки сум єдиного податку в рахунок внесків до Пенсійного фонду в фінансовій звітності. Зобов'язання складання фінансової звітності передбачено ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99 p., а загальні принципи її складання наведено в П(с) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Фінансова звітність складається усіма суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами і надається таким користувачам: - органам керування підприємством; - трудовому колективу підприємства; - власникам (засновникам) підприємства; - органам виконавчої влади та іншим користувачам у відповідності до законодавства. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік (з 1 січня поточного року до 1 січня наступного року). Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (року) (31 березня, 30 червня, 30 вересня, 31 грудня звітного року). Звіт за календарний рік називається річною фінансовою звітністю. Річна фінансова звітність надається не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним, квартальна - не пізніше 25 числа місяця, наступного після звітного кварталу. Датою подання фінансової звітності вважається день її передачі за призначенням. Якщо фінансова звітність надсилається поштою, то датою її подання вважається дата отримання адресатом, яка вказана на штемпелі підприємства зв'язку. У випадку коли дата подання звітності приходиться на святковий або неробочий день, строк її надання переноситься на перший робочий день, наступний за вихідним (святковим) днем. Для суб'єктів малого підприємництва національними стандартами встановлено спрощену фінансову звітність у складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Зміст та форма спрощеної фінансової звітності у вигляді Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва встановлені П(с) БО 25.
П(с) БО 25 передбачає надання спрощених форм звітності у таких випадках:
а) підприємствами, які за результатами діяльності за минулий рік відповідають критеріям суб'єктів малого підприємництва;
б) підприємствами, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного року не відповідають критеріям суб'єктів малого підприємництва.
Якщо підприємство в минулому році відповідало критеріям суб'єкта малого підприємництва, а за результатами діяльності за перший квартал або за перше півріччя поточного року не відповідає таким критеріям, воно складає фінансовий звіт у повній формі.
Фінансова звітність складається в грошовій одиниці України - гривні. Якщо валюта, у якій ведеться бухгалтерський облік, відрізняється від валюти, в якій повинна складатися фінансова звітність, у примітках повинна бути розкрита причина цього та методи переведення даних бухгалтерського обліку у єдину валюту.
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складається в тисячах гривень з одним десятковим знаком.
Перед складанням річної фінансової звітності на підприємстві повинна бути проведена інвентаризація активів і зобов'язань.
Мета складання фінансової звітності - надання повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів підприємства користувачам для прийняття правильних рішень. Інформація, наведена у фінансовій звітності, грунтується виключно на даних бухгалтерського обліку і повинна бути тотожна даним синтетичного та аналітичного обліку. Слід пам'ятати, що дані фінансової звітності вважаються достовірними, якщо вони не містять яких-небудь помилок, що можуть згодом уплинути на прийняті рішення.
При складанні фінансової звітності необхідно суворо дотримуватися принципів її підготовки - автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування і відповідності доходів та витрат, повного освітлення, послідовності, обачності, єдиного грошового носія.
Фінансова звітність повинна бути підписана керівником підприємства та головним бухгалтером.
Нижче наведено порядок заповнення рядків Балансу (форма №1-м) з використанням залишків за рахунками спрощеного Плану рахунків (табл. 10.1).
Таблиця 10.1.
Алгоритм заповнення Балансу (форма №1-м) з використанням спрощеного Плану рахунківУ Звіті про фінансові результати відображаються результати діяльності підприємства на певний момент часу. У графі 3 наводяться показники за звітний період, а у графі 4 - за аналогічний період минулого року.
Є декілька особливостей складання Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) суб'єктами малого підприємництва:
- сума усіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва та готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва та готової продукції;
- торгові підприємства собівартість реалізованих товарів невключають до складу матеріальних витрат (а відображають у рядку 140);
- сума єдиного податку окремо не відображається, а включається до складу інших операційних витрат (у рядку 131).
У табл. 10.2 наведено порядок заповнення рядків Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) з використанням спрощеного Плану рахунків.
Таблиця 10.2.
Алгоритм складання Звіту про фінансові результати (форма
№ 2-м) з використанням спрощеного Плану рахунків


При складанні фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва особливу увагу слід приділити відображенню у звітності заліку часток сум єдиного податку у рахунок внесків до Пенсійного фонду.
Для того щоб подивитись, як відображаються у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва результати такого заліку, необхідні показники, наведені в табл. 10.3.
Таблиця 10.3
Вихідні дані для заліку часток сум єдиного податку в рахунок внесків до Пенсійного фонду


Є два варіанти відображення у звітності такого заліку : 1. Перший варіант з використанням методу «червоне сторно». Згідно з цим варіантом, значення внесків до Пенсійного фонду після проведення заліку відображені з урахуванням зменшення на суму заліку. Тому у формі № 2-м суми внесків до Пенсійного фонду відображаються вже з урахуванням заліку (табл. 10.4 і 10.5).
Таблиця 10.4.
Фрагмент форми №2-м (варіант і А)


Таблиця 10.
Фрагмент форми №2-м (варіант Б)


Характерною особливістю використання такого варіанта заліку є перенесення показника чистого прибутку з рядка 190 «Чистий прибуток (збиток)» форми № 2-м до рядку 350 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» форми № 1-м.
2. Другий варіант з використанням зворотних записів.
При цьому варіанті показник відрахувань за внесками до Пенсійного фонду не змінюється та включається до форми № 2-м без коригування на суму заліку (табл. 10.6 і 10.7).
Таблиця 10.6.
Фрагмент форми №2-м (варіант А)Таблиця 10.7.
Фрагмент форми №2-м (варіант Б)Характерною особливістю використання такого варіанта відображення заліку є відсутність зіставлення між показником рядка 190 «Чистий прибуток (збиток)» форми № 2-м та приростом за звітний період показника рядка 350 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» форми № 1-м.
Варіант з використанням сторнуючих записів - це варіант, при якому проводиться коригування нарахованої суми внесків до Пенсійного фонду за фінансовими результатами. У цьому випадку чистий прибуток підприємства є також відкоригованим на суму заліку, що і є причиною прямого збігання показників чистого та нерозподіленого прибутку.
Варіант із використанням зворотних записів передбачає відображення коригування нарахованої суми внесків до Пенсійного фонду в безпосередній кореспонденції з нерозподіленим прибутком, обминаючи фінансові результати підприємства. Це і є причиною розходження показників чистого та нерозподіленого прибутку. Але таке розходження показників не є помилкою, тому що Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності підприємства (лист Міністерства фінансів України від 31.12.2003 р. №31-04200-20-5/8622) не вимагають прямого порівняння між показниками чистого прибутку форми № 2-м та приростом нерозподіленого прибутку форми № 1-м.
Підприємство самостійно обирає той чи інший варіант відображення заліку, тому що обидва ці варіанти дозволяють платнику єдиного податку усунути протиріччя у чинному законодавстві.
У випадку, коли внески до Пенсійного фонду менші ніж 42% єдиного податку, у підприємства виникає переплата до Пенсійного фонду. Таку переплату необхідно узгодити з органами Пенсійного фонду та оформити документально, а саме, отримати від органу Пенсійного фонду документ у письмовій формі, який підтверджує його згоду або повернути переплату, або зарахувати її у рахунок майбутніх платежів.
← prev content next →