Анализ финансовой отчетности

Милявська. Облік на підприємствах малого бізнесу

Облік доходів і фінансових результатів діяльності на малих підприємствах

Після вивчення цієї теми студенти зможуть: - сформувати зміст наказу про облікову політику малого підприємства стосовно обліку доходів і фінансових результатів; - охарактеризувати критерії визначення доходів; - пояснити, які надходження не визнаються доходами; - визначити сутність формування фінансових результатів; - оволодіти методикою складання облікових регістрів щодо доходів і фінансових результатів діяльності малого підприємства. Методологічні засади формування, оцінки і визначення у бухгалтерському обліку інформації про доходи та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності малих підприємств визначають П(с) БО 15 і П(с) БО 25. Правильність обліку та контроль за його веденням на кожному підприємстві забезпечується наказом про облікову політику, який в обов'язковому порядку повинен містити розділ про облік доходів і результатів діяльності. В цьому розділі необхідно визначити: - розподіл доходу за кожною класифікаційною групою доходів від звичайної діяльності; - спосіб вивчення ступеню завершеності робіт, послуг, дохід від використання і надання яких визначається за ступенями завершеності; - облік доходів від реалізації продукції, товарів, інших активів; - облік доходів від надання послуг; - облік доходів від цільового фінансування; - облік доходів від використання активів підприємства іншими сторонами; - критерії оцінювання доходів. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Критерії визначення доходу, застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:
- сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
- сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
- сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
- сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
- сума задатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
- надходження, що належать іншим особам;
- надходження від первинного розміщення цінних паперів.
Слід пам'ятати про тс, що чинність П(с) БО 15 не поширюється на доходи, які пов'язані з:
- договорами оренди;
- дивідендами, які підлягають отриманню за результатами фінансових інвестицій, і обліковуються за методом участі у капіталі;
- змінами справедливої вартості фінансових активів і фінансових зобов'язань.
Якщо підприємство отримує доходи від надання послуг (виконання робіт) важливо об'єктивно визначити ступінь завершеності операцій на звітну дату. Цього можна досягти за допомогою одного зі способів, які наведені нижче.
По-перше, можна здійснити оцінку, проаналізувавши виконану роботу, що може бути оформлено актом приймання- передачі виконаних робіт, наданих послуг. Слід приділити увагу тому, що одночасно потрібно складати і акт, що підтверджує витрати, які пов'язані з отриманням доходу. Такий підхід пов'язано з необхідністю дотримання принципу нарахування.
По-друге, можна здійснити оцінку, визначивши частку обсягів наданих послуг на певну дату в загальному обсязі послуг, які повинні бути надані.
По-третє, можна зробити оцінку, визначивши частку фактично понесених витрат, пов'язаних із наданням послуг, у загальній сумі таких витрат.
Крім методів оцінки ступеня завершеності операцій із надання послуг, можна рівномірно нарахувати доходи за певний період.
Доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:
а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
б) інші операційні доходи;
в) фінансові доходи;
г) інші доходи.
Для обліку доходів діяльності малі підприємства застосовують рахунок 70 «Доходи». За кредитом рахунка відображаються отримані підприємством доходи (від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, основних засобів та ін.). Якщо мале підприємство є платником єдиного податку за ставкою 6%, то за дебетом рахунка 70 відображається сума нарахованих податкових зобов'язань з ПДВ.
Закриття усіх видів отриманих підприємством доходів (рахунок 70) і понесених витрат (рахунки 23, 26, 84, 85) за спрощеним Планом рахунків здійснюється на рахунок 79 «Фінансові результати».
За кредитом рахунка 79 в кореспонденції з дебетом рахунка 70 відображають доходи:
- від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та іншої звичайної діяльності;
- від участі в капіталі, інших фінансових доходів, доходів від інвестиційної й іншої звичайної діяльності та отриманих від надзвичайних подій.
У випадку використання підприємством спрощеного варіанта обліку витрат за кредитом рахунка 79 відображається й сума незавершеного виробництва на кінець звітного періоду за даними інвентаризації (Д 23 К 79); оцінка залишків готової продукції на кінець звітного періоду (Д 26 К 79), оприбуткованих зворотних відходів виробництва (Д 20 К79). не використаних на кінець звітного періоду виробничих запасів або супутньої продукції (Д 20, 26 К 79).
За дебетом рахунка 79 відображають:
- списання собівартості реалізованої готової продукції, ^ о- варів, робіт, послуг (Д 79 К 26, 846, 23);
- списання адміністративних витрат, витрат па збут, інших операційних витрат (Д 79 К 84);
- списання сум єдиного податку (Д 79 К 845);
- списання фінансових, інвестиційних витрат, витрат від надзвичайної діяльності, інших звичайних витрат (Д 79 К 85).
Списання всіх витрат підприємства за звітний період здійснюється записом Д 79 К 84, 85.
Сальдо рахунка 79 при його закритті перераховується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Крім того, на рахунку 44 ведеться облік використаного в поточному році прибутку. За кредитом рахунка 44 відображається збільшення прибутку від всіх видів діяльності, за дебетом - збитки та використання прибутку.
Цим рахунком також користуються для відображення в бухгалтерському обліку помилок минулих років, які були виявлені у поточному році.
При зміні облікової політики підприємства також використовується рахунок 44 з метою внесення ретроспективних змін.
Методичними рекомендаціями № 422 для обліку і систематизації інформації про доходи і фінансові результати призначено III розділ відомості 5-м.
Записи за графами 14-15 цього розділу здійснюються так:
- за кредитом рахунка 70-у рядках 1-5;
- за кредитом рахунка 74-у рядку 6;
- за кредитом рахунка 44-у рядку 7.
Щоб заповнити графи 5 розділу III, користуються даними:
1) для рядків 1-4:
- відомість 1-м - за кредитом рахунка 30;
- відомість 3-м - за кредитом рахунків 37, 64, 68;
- розділ III відомості 5-м - за кредитом рахунка 79;
2) для рядка 6:
- відомість 2-м - за кредитом рахунка 26;
- розділ І відомості 5-м - за кредитом рахунків 84, 85;
- розділ II відомості 5-м - за кредитом рахунка 23;
- розділ III відомості 5-м - за кредитом рахунків 44, 70; 3) для рядка 7:
- відомість 3-м - за кредитом рахунка 68;
- розділ III відомості 5-м - за кредитом рахунків 44, 79;
- розділ IV відомості 5-м - за кредитом рахунка 40. Типова кореспонденція рахунків наведена в таблиці 8.1.
Таблиця 8.1.
Типова кореспонденція рахунків і обліку доходів та фінансових результатів