Анализ финансовой отчетности

Милявська. Облік на підприємствах малого бізнесу

Облік запасів на підприємствах малого бізнесу

Після вивчення цієї теми студенти зможуть: - усвідомити порядок визначення запасів активами; - засвоїти порядок формування первісної вартості запасів на підприємствах малого бізнесу з урахуванням особливостей обраної ставки оподаткування єдиним податком; - дати визначення методам оцінювання запасів під час їх відпуску у виробництво, продажу га іншого вибуття; - визначити особливості відображення операцій з обліку наявності та руху запасів підприємствами малого бізнесу в умовах спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. У процесі діяльності підприємства використовують велику кількість різних матеріалів та інших видів запасів. Частка матеріальних витрат у собівартості продукції багатьох галузей становить 60-80%. Для правильної організації обліку запасів малим підприємствам необхідне відповідно організоване складське господарство (приміщення з обладнанням і устаткуванням, вимірювальні прилади тощо) та належним чином закріплена матеріальна відповідальність за зберігання цінностей комірників, завідувачів складами та інших працівників. Необхідною передумовою правильної організації обліку запасів підприємствами малого бізнесу є визначення в наказі про облікову політику: - порядку визначення первісної вартості запасів, придбаних за плату та виготовлених власними силами; - переліку витрат, що не включаються до первісної вартості запасів; - методу оцінювання і списання запасів; - порядку відображення в обліку запасів, що не принесуть підприємству економічної вигоди в майбутньому; - основних критеріїв визначення МШП; - порядку списання вартості МШГ1 під час їхньої передачі в експлуатацію; - порядку списання МІ1ІП, що стали непридатними для їх подальшої експлуатації; - одиниці бухгалтерського обліку запасів, їх найменування або однорідні групи. Правильність обліку запасів значною мірою залежить від правильно організованого документування їх наявності та руху. Існують типові форми первинних документів з обліку руху запасів. Кожне мале підприємство повинно визначитися з тим, які саме з цих документів доцільно використовувати, враховуючи розміри та специфіку власної діяльності.
Основні підходи, які регламентують методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси, наведені у П(с) БО 9 «Запаси» та П(с) БО 16 «Витрати» (стосовно обліку готової продукції).
До запасів відносять активи, які:
- утримуються підприємством для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також управління підприємством.
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
Придбані, отримані або виготовлені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є їхня собівартість, яка складається з таких фактичних витрат:
- сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;
- сум ввізного мита;
- сум непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
- транспортно-заготівельних витрат;
- інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою. До таких витрат. зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати підприємства на доопрацювання і підвищеним якісно технічних характерне гик запасів.
Виняток становлять безоплатно отримані запаси і запаси, одержані як внесок до статутного фонду. Іх первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості.
На відміну від минулих років, враховуючи введення в дію П(с) БО ЗІ, частка фінансових витрат, пов'язаних із запозиченням (відсотки тощо) може бути включена до собівартості кваліфікаційних активів.
Кваліфікаційні активи - це активі!, які обов'язково погребують довготривалого масу на їх створення.
Кваліфікаційними активами можуть бути і запаси, наприклад, незавершене виробництво продукції з довгостроковим операційним циклом. Тому до п.14 П(с) БО 9 внесені відповідні зміни стосовно капіталізації фінансових витрат.
Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їхня діна знизилася або вони зіпсовані чи в інших спосіб втратили первісну очікувану економічну вигоду. Чиста вартість реалізації визначається щодо кожної одиниці запасів відніманням від очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.
При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінювання здійснюється за одним з таких методів:
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
- середньозваженої собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- нормативних витрат;
- ціни продажу.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення і однакові умови використання, застосовується тільки один з цих методів.
До запасів підприємства відносять виробничі запаси, МШП, готову продукцію та товари.
Виробничі запаси включають у себе сировину, матеріали, покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару, будівельні матеріали, запасні частини та таке інше.
Такі активи обліковуються малими підприємствами на активному рахунку 20 «Виробничі запаси». За дебетом рахунка відображається надходження та дооцінка запасів, за кредитом - їх вибуття та уцінка.
До МШП належать предмети, які використовуються протягом не більше одного року або протягом нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.
Облік МПІП ведеться малими підприємствами на активному рахунку 20 «МШП». За дебетом рахунка відображається надходження МШП. за кредитом-їх використання.
Під готовою продукцією розуміють продукцію, обробку якої повністю завершено, яка укомплектована, відповідає встановленим стандартам та технічнім умовам та яку передано на склад або замовникові.
Облік готової продукції ведеться малими підприємствами на активному рахунку 261 «Готова продукція». За дебетом рахунка відображається надходження готової продукції з виробництва, а за кредитом - її реалізація.
Під товарами розуміють активи, що придбані підприємством з метою подальшого продажу. Облік товарів малі підприємства ведуть на активному рахунку 262 «Товари».
Малі підприємства, що займаються оптовою торгівлею, облік товарів можуть вести або в покупних, або в продажних цінах. У випадку обліку товарів у продажних цінах обов'язково необхідно окремо обліковувати торгову націнку. Для цього малі підприємства використовують пасивний рахунок 264 «Торгова націнка». Якщо мале підприємство займається роздрібною торгівлею, облік товарів воно повинно вести тільки в продажних цінах.
Оприбуткування запасів на підприємстві здійснюється на підставі накладних, товарно-транспортних накладних та податкових накладних (якщо підприємство є платником єдиного податку за ставкою 6%). Складський облік запасів ведеться в картках складського обліку, де відображаються усі надходження і вибуття запасів на підставі первинних документів.
Оптова реалізація запасів супроводжується випискою накладних, товарно-транспортних накладних та податкових накладних (якщо підприємство є платником єдиного податку за ставкою 6%).
Відпуск виробничих запасів у виробництво здійснюється на підставі вимог. Роздрібна реалізація товарів повинна бути підтверджена Z-звітом електронного контрольно-касового апарату.
Аналітичний облік руху запасів на малих підприємствах ведеться у відомості 2-м «Облік запасів». Цей реєстр бухгалтерського обліку використовується для відображення обертів за дебетом і кредитом рахунків 20 і 26.
У графі 4 до початку записів вказується код і назва відповідного рахунка бухгалтерського обліку, відносно якого вносяться записи щодо залишку і господарських операцій.
Записи в відомості 2-м ведуться на підставі первинних документів. звітів, листів-розшифровок щодо надходження, використання та вибуття запасів за звітний місяць. Записи здійснюють :я в розрізі матеріально-відповідальних осіб та місць зберігання запасів.
Типова кореспонденція рахунків з обліку запасів наведена у табл. 4.1.
Таблиця 4.1
Типова кореспонденція рахунків з обліку запасів