Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Загальні питання

За економічним змістом загальнодержавні збори на соціальне страхування та обов'язкові платежі — це також форма фінансових відносин між державою та членами суспільства, аналогічно податкам. Економічна природа загальнодержавних зборів на соціальне страхування та обов'язкових платежів дуже близька до податків. Проте на відміну від податків, які є головним державним інструментом у здійсненні економічної та соціальної політики без цільового призначення, загальнодержавні збори на соціальне страхування та обов'язкові платежі мають цільове призначення.
Найбільшу частку в цій групі суспільного капіталу займають різні види соціального страхування.
Соціальне страхування є самостійною галуззю страхування і являє собою сукупність відносин з приводу формування та використання коштів колективних страхових фондів, призначених для виплати відшкодувань у разі постійної чи тимчасової втрати працездатності або місця роботи. Фонди утворюються за рахунок трьох джерел: страхових внесків застрахованих, страхових внесків підприємців і субсидій держави [49, с. 24].
Страхувальниками виступають підприємства й організації, громадяни, держава. Застрахованими є працівники підприємств і організацій, а в деяких випадках — і непрацюючі громадяни. Систему соціального страхування України складають цільові фонди. При цьому між ними чітко розподілені сфери діяльності.
У системі державного соціального страхування страхувальником виступає держава, яка бере на себе зобов'язання зі створення колективних страхових фондів і виплати страхових відшкодувань. Крім держави на ринку страхових послуг можуть функціонувати також недержавні компанії соціального страхування, що доповнюють і розширюють спектр страхових послуг.
Сьогодні в Україні існують такі основні види соціального страхування:
пенсійне страхування;
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
страхування на випадок безробіття;
страхування від, нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Правові, організаційні та фінансові основи загально-обов'язкового державного соціального страхування визначаються відповідними законодавчими актами [185, 186, 187, 188]. Цими Законами визначається порядок справляння та використання коштів кожного з фондів.
Обов'язкові збори в усі фонди системи соціального страхування України є навантаженням на фонд оплати праці підприємств і організацій. А це, у свою чергу, призводить до підвищення собівартості продукції, і, як наслідок, підвищення ціни на товари і послуги, що збільшує тиск на всі прошарки населення, у тому числі й на малозабезпечені. Така ситуація знижує соціальний ефект діяльності цих фондів і призводить до переходу платників податків у «тіньовий» сектор економіки.