Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Основи побудови обліку суспільного капіталу

Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, потребують системного вирішення і вкрай зваженого підходу до вибору й оцінки напрямів податкового реформування. Теоретична розроблення податкової реформи в Україні має базуватися на фундаментальних економічних теоріях, у тому числі на класичній теорії оподаткування, використання якої можливе лише% тією мірою, якою дозволяє стан економіки і політики. Практика неможлива без теорії. Теорія — це комплекс ідей, що витлумачує глибинні основи, пояснює першопричини процесів або явищ, що постійно супроводжують розвиток людства, і дозволяє використовувати це з максимальною віддачею в тій або іншій сфері буття. Проте для ефективного функціонування податкової системи не досить тільки знання принципів її побудови, сутності податків, їх видів і форм. У зв'язку з цим сучасні податкові теорії вибудовують свої дослідження на вирішенні питань аналізу конкретної діючої податкової системи, виявленні її позитивних і негативних наслідків і корегування її складових, здійснюючи пошук оптимальних меж дії податків. Сучасні податкові теорії свідчать про те, що практично неможливо визначити конкретні межі дії податків. Разом з тим з їх допомогою можна простежити тенденцію взаємозв'язку між розвитком економіки, податковими надходженнями до бюджету і структурою податків. За допомогою цього взаємозв'язку є можливість уникнути негативних наслідків дії оподаткування у певній економічній ситуації або максимально їх зменшити. Історія економічного розвитку більшості західних країн демонструє багатогранність структури і пріоритетів податкової політики. Ця політика має за мету: стимулювати або обмежувати діяльність господарських суб'єктів, забезпечувати доходи бюджету, підтримувати інтереси суспільства. Варіювання податковими пільгами, їх диференціація дозволяють впливати на динаміку і структуру виробництва, капіталовкладень і зайнятості. Вчені різних економічних напрямів пропонують для застосування на макроекономічному рівні управління безліч теоретичних методів і засобів. Проте застосування цих методів вимагає узгодженості. Необхідно ретельно підходити до вибору тих чи інших економічних регуляторів, за допомогою яких можливо буде досягти бажаного результату у вирішенні завдань розвитку суспільства.Цьому має сприяти побудована відповідно до потреб система бухгалтерського фінансового обліку.
Значний вплив на побудову бухгалтерського обліку податкової системи в Україні має розмежування повноважень за податками та дохідними джерелами між рівнями бюджетної системи України. Існуючу на сьогодні схему розмежування податкових повноважень та дохідних джерел у загальному вигляді наведено на рис. 4.4.


Рис.4.4.Загальна схема розмежування податкових повноважень та дохідних джерел
Таким чином, як бачимо з рис. 4.4, загальнодержавні податки збори та інші обов'язкові платежі розподіляються між державі та місцевим бюджетами, а місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі направляються виключно до місцевих бюджетів
Значний вплив на побудову бухгалтерського обліку суспільного капіталу, який тимчасово (до сплати) використовується підприємстві мають податкові стимули.
На сьогодні у бухгалтерському фінансовому обліку чітко визначаються в повному обсязі зобов'язання зі сплати податків, платежів і зборів, натомість інформація щодо податкових стимулів повністю відсутня, хоча ця інформація є важливим фактом (чинником) управлінні підприємством, оскільки дає можливість визначити одне із важливих джерел накопичення коштів підприємства.
Податкові стимули належать до економічних категорій, завдяки яким проявляється стимулююча функція податкової системи. У сучасній економічній літературі трапляються різні терміни, позначають систему економічних категорій. Ріхард Аткін і Девід Ревін у своєму «Звіті про реформу оподатковування» згадують поняття «податкові стимули» [202, с. 48], хоча у своїй праці тори не розкривають зміст, який вони вкладають у це поняття «податкові стимули».
У роботах ряду інших авторів також згадуються поняття "податкових стимулів", «податкових пільг» [52, 90, 140, 141, 271]
Слід зазначити, що податкові стимули є більш широким поняттям, а податкові пільги є лише їх складовою.
В Україні сьогодні є два види податкових стимулів:
у формі зменшення зобов'язань перед державою — податкові пільги;
у формі зміни термінів сплати зобов'язань перед державою — податкові канікули.
В економічній літературі за останні роки зроблено спробу класифікувати податкові стимули за формами, видами та елементами [52,140, 141].
У табл. 4.4. наведено дещо уточнену класифікацію податкових стимулів.
Таблиця 4.4
Класифікація податкових стимулів.


Форми, види та елементи податкових стимулів, які діють на сьогодні в Україні, унаочнює рис. 4.4
Крім наведених на рис. 4.5 форм податкових стимулів, застосовується також державна підтримка підприємницької діяльності, що здійснюється шляхом цільових дотацій, субсидій та субвенцій.
З метою бухгалтерського обліку необхідно визначити економіко-правову сутність окремих податкових стимулів.
Так, відповідно до змісту ряду статей і визначень з проекту Податкового кодексу «пільгами з податків і зборів визнаються надані окремим категоріям платників податків і платників зборів передбачені законодавством про податки і збори переваги в порівнянні з іншими платниками податків або платниками зборів, включаючи можливість не сплачувати податок або збір чи сплачувати їх у меншому розмірі».
Рис. 4.5. Форми, види та елементи податкових стимулів


У своїй роботі А. А. Оністрат пропонує таке визначення податкових пільг: «Під податковою пільгою мається на увазі надане державою платнику податків право використовувати можливість залишати у своєму розпорядженні цілком або частково кошти, що призначаються державі у вигляді податків, на потреби розвитку організації, якщо законодавством не передбачений цільовий порядок використання коштів, котрі вивільняються». [141].
На мою думку, таке визначення необхідно дещо уточнити.
Як уже зазначалося, податкові пільги є податковими стимулами у формі зменшення зобов'язань перед державою. У свою чергу, зобов'язання перед державою за податками є суспільним капіталом підприємства, що тимчасово, до сплати, знаходиться в його користуванні. Виходячи з цього, економіко-правову сутність податкових пільг можна визначити таким чином.
Податкова пільга — це частина суспільного капіталу підприємства, що залишається в його повному розпорядженні без потреби сплати державі, якщо законодавством не передбачений цільовий порядок використання цих коштів.
Стосовно податкових канікул. Відповідно до визначень з економічної літератури [74] «податкові канікули» являють собою зміну терміну Сплати податку за наявності визначених законодавством підстав. Таким чином, застосовуючи термінологію, що пропонується нами, економіко-правову сутність податкових канікул можна визначити таким чином.
Податкові канікули — це певний термін часу, на який збільшується період, протягом якого суспільний капітал підприємства залишається в його тимчасовому користуванні до моменту сплати державі.
Системи податкових пільг і податкових канікул, що діють в Україні, є дуже складними і класифікуються за різними ознаками.
На думку автора, на підприємствах слід запровадити облік податкових пільг, шляхом групування їх за ознаками цільового характеру використання коштів, що вивільняються з-під оподаткування і відповідно до цих ознак будувати робочий план рахунків бухгалтерського фінансового обліку.