Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Методика обліку праці та її оплати

Облік праці та її оплати починається з обліку особистого складу та використання робочого часу. Для контролю за використанням трудових ресурсів необхідні вести поточний облік чисельності персоналу та затрат робочого часу. Ці показники є об'єктами оперативного обліку та статистичного узагальнення і водночас пов'язані з розрахунком заробітної плати та її обліком. Розрахунок вартості використаної праці, тобто нарахування заробітної плати, здійснюється на підставі відповідних первинних документів. Первинні документи здаються до бухгалтерії для перевірки і наступних розрахунків за встановленим на підприємстві графіком. Кожен документ має певну форму, особливе призначення, відповідального за його складання та найголовніше — реквізити. У додатку 0.2 наведено основні види первинних документів, призначених для обліку праці та її оплати. Після проведення необхідної обробки первинних документів : обліку виробітки, відпрацьованого часу та інших документів, необхідних для проведення розрахунків, обчислюють заробітну плату та складають розрахункові відомості. У розрахункових(розрахунково-платіжних) відомостях узагальнюються дані щодо розрахунків з працівниками за заробітною платою. Для обліку розрахунків з працівниками за заробітною платою застосовується рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», характеристику субрахунків якого наведено в табл. 3.24.За Кредитом цих субрахунків обліковуються боргові зобов'язання за заробітною платою, нарахування сум премій тощо.
Таблиця 3.24
Перелік субрахунків рахунка 66»розрахунки за виплатами працівникам»


За Дебетом цих субрахунків відображується погашення заборгованості за розрахунками з працівниками за заробітною платою.
Аналітичний облік розрахунків з персоналом за заробітною платою ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.
Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію: по-перше, за їх допомогою виконують розрахунки заробітної плати; по-друге, вони є формою аналітичного обліку розрахунків з персоналом з оплати праці.
Залежно від господарського процесу в якому використовується праця, потрібно класифікувати затрати на її оплату.
Під час формування інформації про затрати за елементами, слід використовувати субрахунки рахунка 81 «Витрати на оплату праці», що дасть змогу узагальнити інформацію про затрати на оплату праці з метою внутрішньогосподарського обліку та аналізу.
Облік затрат діяльності, у тому числі й оплати праці, можна здійснювати з використанням одного з трьох методів, а саме:
із застосуванням одночасно рахунків класу 8 та класу 9;
із застосуванням тільки рахунків класу 8;
із застосуванням тільки рахунків класу 9.
Кожний із запропонованих методів має свої переваги та недоліки, проте для отримання найбільш повної інформації краще використовувати перший варіант, тобто одночасне застосування рахунків 8 та 9 класів.
Відображення в обліку операцій з нарахування заробітної плати наведено в табл. 3.25.
Як свідчать дані таблиці, визначена сума заробітної платі спочатку відображується на рахунку 81 «Витрати на оплату праці» (відповідному субрахунку) як елемент витрат. І тільки після цього відображується на рахунках обліку витрат відповідно процесу та виду діяльності, в якому використано працю.
Таким чином відбувається накопичення інформації про витрат ти, пов'язані з використанням праці у двох напрямах — за економічними елементами та видом діяльності.
Відповідно до чинного законодавства із заробітної плати працюючих утримуються певні суми на корить держави та деякі інші утримання. До таких утримань належить податок на доходи фізичних осіб та внески до різних фондів соціального забезпечення. Розмір утримань регламентується законодавством та відповідними інструкціями.
Відображення в обліку операцій з утримання із заробітної плати відповідних сум та виплат заробітної плати наведено в табл. 3.26.
Відповідно до ст. 23 Закону про оплату праці заробітна плата працівникам на території України виплачується грошовими коштами в національній валюті. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок, а також в іноземній валюті забороняється. Проте колективним договором може бути передбачено, як виняток, часткову виплату заробітної плати в натуральній формі.
Отже, вищевикладене, заробітна плата є точкою перетину інтересів багатьох: працівника, підприємства, держави. У зв'язку з цим бухгалтерський облік праці та її оплати має забезпечувати чіткий облік використання самої праці, точні розрахунки оплати за використану працю — заробітну плату як вартісну характеристику використаної праці та правильні розрахунки утримань із заробітної плати як частини суспільного капіталу.
Крім того, бухгалтерський облік використання праці повинен забезпечувати облік використаної праці як вартісну характеристику використання трудового ресурсу держави — частини суспільного капіталу у формі загальнодержавних внесків на соціальне забезпечення працюючих.
Таблиця 3.25
Відображення в обліку операцій з нарахуванням заробітної плати.


Таблиця 3.26
Відображення в обліку із зарабітної плати.