Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Методика побудови бухгалтерського обліку позикового капіталу у формі комерційного (товарного) кредиту

Бухгалтерський облік товарного кредиту за одержані матеріальні цінності та послуги здійснюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 [167]. Побудова синтетичного обліку. На синтетичному рівні обліку для узагальнення інформації про зобов'язання, що виникли у зв'язку із залученням позикового капіталу у формі комерційного (товарного) кредиту, Планом рахунків передбачено застосування низки рахунків. Діюча система синтетичних рахунків групує рахунки обліку цих зобов'язань у дві групи, а саме: довгострокові — 5 клас рахунків; поточні — 6 клас рахунків. Характеристику рахунків обліку позикового капіталу у формі комерційного (товарного) кредиту наведено в табл. 3.21. Як свідчать дані таблиці, на синтетичному рівні обліку передбачено відокремлений облік векселів виданих та розрахунків з постачальниками та підрядниками. Загальну схему обліку операцій із залученим капіталом у формі комерційного (товарного) кредиту наведено на рис. 3.14. Основними господарськими операціями, наведеними на схемі, є: 1 — залучення позикового капіталу в момент одержання матеріальних цінностей, робіт та послуг, у тому числі: з одночасним збільшення майна та ресурсів. 1а — товарно-матеріальні цінності некапітального характеру; 1б — матеріальні цінності, роботи та послуги капітального характеру; 1в — роботи та послуги;Таблиця 3.21
Діюча система синтетичних рахунків обліку позикового капіталу на основі контрактів із суб’єктами господарювання.


Закінчення табл. 3.21


з одночасним зменшенням капіталу:
1г — податковий кредит;
2 — погашення зобов'язань за одержані матеріальні цінності, роботи та послуги, у тому числі:
2а — грошовими коштами
2б — видачею векселя
2в — за рахунок раніше виданого авансу
2г — за рахунок одержаної позики
3 — курсові різниці за залученими позиковими коштами, одержаними в іноземній валюті, у тому числі:
За — доходи від зміни курсу
3б — втрати від зміни курсу
4 — зменшення зобов'язань перед бюджетом з ПДВ за рахунок одержаного податкового кредиту
5 — погашення виданого векселя.
Первинні документи, що застосовуються в операціях з позиковим капіталом у формі товарного кредиту, наведено в табл. 3.22.
Відображення деяких операцій із залученим позиковим капіталом у формі товарного кредиту в системі рахунків наведено в табл. 3.23.
Рис. 3.14. Загальна схема обліку позикового капіталу у формі товарного кредиту


Побудова аналітичного обліку. Аналітичний облік позикового капіталу у формі комерційного (товарного) кредиту будують за суб'єктами (від кого одержано), взаємовідносинами (за що одержано) та строками погашення (терміном сплати). На кожного суб'єкта відкривається окремий аналітичний рахунок.
Залучення позикового капіталу у формі комерційного (товарного) кредиту може відбуватися як у національній, так і в іноземній валюті.
Таблиця 3.22
Документи,що застосовуються в операціях з позиковим капіталом у формі комерційного(товарного)кредиту.


Таблиця 3.23.


Закінчення таблиці 3.23.


У разі залучення позикового капіталу в іноземній валюті у бухгалтерському обліку необхідно відображати операції з курсовими різницями, які виникають при зміні курсу НБУ. Ці курсові різниці відносяться до витрат або доходів операційної діяльності.
збільшення курсу НБУ виникають витрати, які обліковуються в Дебеті на рахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» у кореспонденції з рахунками обліку відповідного позикового капіталу, залучення якого відбулося в іноземній валюті.
За зменшення курсу НБУ виникають доходи, які обліковуються в Кредиті на рахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці» у кореспонденції з рахунками обліку відповідного позикового капіталу, залучення якого відбулося в іноземній валюті.
Первинним документом, на підставі якого відображують в обліку виникнення курсових різниць, є довідка бухгалтерії, в якій наводять усі необхідні розрахунки, дані та рахунки, на яких буде відображено операції.
Наступною формою позикового капіталу є залучення найманої робочої сили. Незважаючи на те що цей позиковий капітал залучається також на підставі контракту (трудової угоди), зазначена форма потребує окремого розгляду.