Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Особливості методики обліку гуманітарної допомоги

Як уже зазначалось, одним із різновидів цільового фінансування і цільових надходжень є гуманітарна допомога. Операції з отримання і використання гуманітарної допомоги потребують особливої уваги і контролю, оскільки вони звільняються від оподаткування, а порушення законодавства щодо гуманітарної допомоги тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність. 1 січня 2000 року набрав чинності Закон України «Про гуманітарну допомогу», ухвалений 22.10.99 за №1192-XIV, [184]. Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні заради отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги та сприяє гласності й прозорості цього процесу. Гуманітарна допомога — це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів одержувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв'язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема, внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб [184, ст. 1]. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її одержувачів та за умови дотримання вимог статті 4 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації».
Безоплатною допомогою (пересилка, виконання робіт, надання послуг) називається надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам.
Донорами називаються юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами (тобто як іноземні, так і вітчизняні), які добровільно надають гуманітарну допомогу одержувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.
Розрізняють одержувачів гуманітарної допомоги та її набувачів.
До одержувачів гуманітарної допомоги належать юридичні особи, зареєстровані в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі одержувачів гуманітарної допомоги. До них належать:
підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи;
благодійні організації, створені у порядку, визначеному Законом України «Про благодійництво та благодійні організації»;
громадські організації інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їх статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;
релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».
Набувачами гуманітарної допомоги є фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається.
Законодавство України про гуманітарну допомогу складається із Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», Закону України «Про гуманітарну допомогу», інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.
Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода одержувача гуманітарної допомоги на її одержання. Одержувач гуманітарної допомоги має такі самі права на її використання, що й набувач останньої.
Стаття 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу» [184] Твердить, що гуманітарна допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, у грошовій або натуральній формі (крім підакцизних товарів), яка надається, ввозиться, пересилається в Україну, звільняється від оподаткування.
Гуманітарна допомога, що надається Україною, при її вивезенні за межі митної території України звільняється від сплати мита та митних зборів за митне оформлення таких вантажів. На підставі рішення про надання гуманітарної допомоги її одержувачам за межами України держава забезпечує донорам України повернення суми податку на додану вартість.
Бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються одержувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому Міністерством фінансів України. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.
Одержувач гуманітарної допомоги і набувач гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку подають до відповідної комісії з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл останньої до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.
Порядок списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які мають певний термін експлуатації, визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі отримання іноземної валюти, що надійшла як гуманітарна допомога на рахунок в іноземній валюті одержувача гуманітарної допомоги, він як юридична особа-резидент здійснює її облік окремо.
Особи, винні у порушенні законодавства щодо гуманітарної допомоги, несуть відповідальність згідно із законами України.
Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно із законом, є:
використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;
використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
Питання організації бухгалтерського обліку і контроль за отриманням та цільовим використанням гуманітарної допомоги конкретизується у наказі Міністерства фінансів України від 14.12.99 № 298 «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги» [192], а саме:
Затверджено порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, що поширюється на юридичних осіб незалежно від видів діяльності та форм власності (крім бюджетних установ), які одержали гуманітарну допомогу (одержувачі), які її потребують і яким вона безпосередньо надається (набувачі).
Встановлено, що передача одержувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або документами, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлюється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, дорученнями тощо).
Таблиця 2.26
Відображення операцій з обліку гуманітарної допомоги (некапітального характеру)


Таблиця 2.27
Відображення операцій з обліку гуманітарної допомоги (капітального характеру)


Відображення операцій з обліку гуманітарної допомоги наведено в табл. 2.26
Першим записом відображується отримана гуманітарна допомога у вигляді грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей як одержувачами, так і набувачами.
Якщо ж одержання гуманітарної допомоги або використання одержаної гуманітарної допомоги у вигляді грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей пов'язане з капітальними інвестиціями (будівництвом, спорудженням), то відповідні суми відображаються записами, наведеними у табл. 2.27
Митна вартість отриманих від іноземних донорів товарно-матеріальних цінностей, виконаних ними робіт, наданих послуг то одержана іноземна валюта відображується у бухгалтерському обліку і звітності у грошовій одиниці України шляхом перерахунку суми в іноземній валюті відповідно до П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів".
Одержувачі та набувачі гуманітарної допомоги в примітках (поясненнях) до річного фінансового (бухгалтерського) звіту наводять інформацію про види і вартість одержаної гуманітарної допомоги та її використання за цільовими напрямами.