Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Загальна побудова обліку капіталу цільового призначення

Облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (у тому числі гуманітарна допомога) ведеться на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» за окремими об'єктами фінансування. Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» — пасивний, його кредитове сальдо відображує наявність невикористаних коштів цільового призначення. За кредитом рахунка відображуються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів. За дебетом — використані суми за певними напрямами, визначення їх доходом, а також повернення невикористаних сум. Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання провадиться за призначенням та джерелами надходжень. Згідно з П(С)БО 15 «Дохід» цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування [169]. За виконання цих умов отримане цільове фінансування відноситься до доходів тих звітних періодів, у яких були здійснені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. У такому випадку сума використаних коштів списується з дебету рахунка 48 на кредит відповідних рахунків класу 7. Слід зауважити, що при надходженні на підприємство цільових коштів, це ще не означає, що ці кошти відразу ж будуть включені до доходу. Таким чином, при здійсненні витрат за рахунок цільового фінансування, вилучені кошти будуть визнані доходом тільки у тому періоді, в якому будуть здійснені витрати, пов'язані з цим цільовим фінансуванням.
Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об'єктів [169, п.18]. „ рахунок державного бюджету фінансуються централізовані капітальні вкладення. Бюджетні кошти надаються підприємствам в тому разі, якщо об'єкти включено до цільової комплексів програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України. При отриманні коштів на цільове фінансування для капітальних вкладень сума коштів відображується у складі доходів майбутніх періодів. Ці операції відображуються у бухгалтерському обліку на дебеті рахунка 69 та кредиті рахунка 48 з наступним поступовим включенням до складу доходів звітних періодів у міру амортизації об'єкта капітальних вкладень.
Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу [169, п. 18].
На рис. 2.10 наведено загальну схему обліку коштів цільового фінансування і цільового призначення в системі рахунків.
Основними господарськими операціями, поданими на схемі, є:
1 — надходження коштів цільового фінансування, в тому числі:
1а — некапітального характеру
1б — капітального характеру
2 — використання грошових коштів цільового характеру на забезпечення статутної діяльності або капітальні інвестиції, в тому числі:
2а — некапітального характеру
2б — капітального характеру
3 — використання отриманих товарно-матеріальних цінностей цільового характеру або придбаних за грошові кошти цільового характеру на забезпечення статутної діяльності або капітальні інвестиції, у тому числі:
За — некапітального характеру
3б — капітального характеру
4 — введення в експлуатацію необоротних активів, створених за рахунок цільового фінансування
5 — нарахування амортизації необоротних активів, створених за рахунок цільового фінансування
6 — списано з одержаної гуманітарної допомоги у вигляді виконання робіт, надання послуг (або грошових коштів і товарно- матеріальних цінностей, використаних на забезпечення статутної діяльності набувача)
7 — у кінці звітного періоду списується сума отриманого цільового фінансування
8 — включення до доходів відповідного періоду суми доходу в розмірі нарахованої амортизації з основних засобів, створених за рахунок цільового фінансування
9 — включення до доходів відповідного періоду суми доходу в розмірі нарахованої амортизації з основних засобів, створених за рахунок гуманітарної допомоги
10 — передача гуманітарної допомоги набувачу у вигляді грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей


Рис. 2.10. Загальна схема обліку коштів цільового фінансування і цільового призначення
У табл. 2.21 наведено деякі бухгалтерські записи з обліку цільового фінансування.
Таблиця 2.21
Відображення операцій з обліку цільового фінансування на рахунках бухгалтерського обліку


Розглянемо детальніше методику обліку деяких окремих різновидів цільового фінансування.