Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Економіко-правова характеристика капіталу цільового призначення (характеру)

Для того щоб мати достовірну інформацію про власний капітал підприємницького характеру (призначення) необхідно відокремити у бухгалтерському обліку дані про наявність та рух коштів, одержаних для здійснення заходів цільового призначення, гуманітарної допомоги, субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески від фізичних та юридичних осіб, а також створені за рішенням підприємства резерви для забезпечення майбутніх затрат, платежів або витрат, які можуть бути включені до поточних операційних затрат. Слід зазначити, що суми, одержані підприємством як цільове фінансування, в окремих випадках відносяться до доходу підприємства та можуть бути відображені у статті доходів. У монографії розглянуто найпоширеніші види цільового фінансування та цільових надходжень для таких витрат, як капітальне будівництво, надходження з бюджету компенсаційний витрат, утримання дітей у таборах відпочинку, велику увагу приділено розгляду гуманітарної допомоги. Також наведені типові записи бухгалтерського обліку та розглянуто нормативно-законодавчі акти, які стосуються надання гуманітарної допомоги та використання цільового фінансування.
Цільове фінансування та цільові надходження в економічній літературі характеризуються як кошти, отримані підприємством для здійснення заходів цільового призначення, що зумовлює необхідність організації їх окремого обліку і контролю за використанням.
Кошти цільового фінансування можуть надходити як асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб, гуманітарна допомога.
Напрямами використання цільових надходжень можуть бути: утримання дитячих установ, підготовка кадрів, науково-дослідницькі роботи, винахідництво та інші цілі. Цільові кошти мають використовуватися тільки за призначенням і відповідно до встановлених кошторисів.
Вищенаведене дає можливість визначити, що цільове фінансування — це забезпечення підприємств грошовими коштами з визначених джерел на конкретні цілі. Кошти цільового фінансування і цільових надходжень витрачаються в суворій відповідності до встановлених кошторисів. Забороняється використання цільових коштів не за призначенням та направлення інших коштів на потреби, фінансування яких має здійснюватись тільки за рахунок цільових джерел.
Основними завданнями організації обліку і контролю цільового фінансування та цільових надходжень є:
узагальнення інформації про наявність та рух коштів, які Призначені для здійснення заходів цільового призначення;
контроль за використанням цільових надходжень за відповідними напрямами;
своєчасне документальне оформлення операцій з цільового фінансування та цільових надходжень;
узагальнення інформації про обсяги цільового фінансування цільових надходжень.
До основних питань щодо цільового фінансування і надходження які можуть наводитись у наказі про облікову політику підприємства, відносяться такі:
основні джерела та напрями цільового фінансування і цільових надходжень;
документообіг з цільового фінансування і цільових надходжень
звітність з використання цільового фінансування і цільових надходжень;
особливості надходження та використання цільового фінансування і цільових надходжень;
процедури поточного контролю за надходженням та використанням цільового фінансування і цільових надходжень;
структурні підрозділи (відділи), які використовують кошти цільового фінансування і цільових надходжень.
Кошти цільового фінансування та цільових надходжень, формуються за рахунок лише зовнішніх цільових надходжень. У разі нецільового використання таких коштів відповідальні особи несуть відповідальність з усіма наслідками, що випливають, і в такому разі кошти підлягають поверненню тим, хто їх вносив.
Загальну схему формування та використання коштів цільового фінансування і цільових-надходжень наведено на рис. 2.9.


Рис. 2.9. Узагальнення інформації з цільового фінансування і цільових надходжень
Облік коштів цільового призначення, цільових надходжень ведеться на підставі розрахунків і довідок бухгалтерії, платіжних доручень, актів приймання-передачі тощо.
Аналітичний облік цільового фінансування і цільових надходжень ведеться за їх видами і напрямами використання на підставі відповідних машинограм — групувальних відомостей.
Одним з різновидів цільового фінансування і цільових надходжень є гуманітарна допомога. Вона звільняється від оподаткування, а порушення законодавства щодо гуманітарної допомоги тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність.