Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Методика обліку інших видів власного капіталу акціонерного товариства

Облік додаткового капіталу. Додатковий капітал акціонерного товариства включає суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а також суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. Для обліку цих сум, як уже зазначалося вище, Планом рахунків передбачений рахунок 42 «Додатковий капітал» характеристику субрахунків якого наведено у табл. 2.5. ; Додатковий капітал акціонерного товариства може спрямовуватись і датись на збільшення статутного, пайового та резервного капіталу, на покриття збитків.
Стосовно обліку додаткового капіталу на підприємствах акціонерного типу необхідно зупинитись на деяких особливостях.
По-перше,на цих підприємствах відсутнє поняття додаткових внесків засновників без реєстрації змін до статутного капіталу. Тобто субрахунок 422 «Інший вкладений капітал» відсутній.
По-друге, при розміщенні акцій власної емісії може виникнути ситуація, коли вартість розміщення акцій перевищує їх номінальну вартістю. Саме для обліку емісійного доходу і призначений рахунок 421 «Емісійний дохід».
Таблиця 2.20
Облік емісійного доходу підприємств акціонерного типу в системі розрахунків


Суму емісійного доходу використовують при відображенні витрат, пов'язаних з випуском акцій.
Відображення операцій, пов'язаних з виникненням та використанням емісійного доходу, наведено в табл. 2.20.
Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). У процесі функціонування господарські одиниці одержують прибутки (збитки), суми яких, після погашення всіх заборгованостей, є власністю підприємства. Тобто це є власний капітал, хоча не зареєстрований у засновницьких документах і не персоніфікований.
Для узагальнення інформації про формування і використання фінансових результатів господарської діяльності підприємства використовується рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».
Характеристика цього рахунка та відображення операцій у бухгалтерському обліку були наведені в табл. 2.8. та 2.9 цього розділу.