Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Методика обліку інших видів власного капіталу підприємств — господарських товариств неакціонерного типу

Облік додаткового капіталу. Додатковий капітал підприємств — господарських товариств неакціонерного типу включає суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. Для обліку цих сум передбачений рахунок 42 «Додатковий капітал». Згідно з Планом рахунків цей рахунок має субрахунки, характеристику яких було наведено вище в табл. 2.6. Додатковий капітал господарського товариства може спрямуватись на збільшення статутного, пайового та резервного капіталу, на покриття збитків.
Стосовно обліку додаткового капіталу на підприємствах неакціонерного типу слід зупинитись на деяких особливостях. Головною Особливістю цих підприємств є те, що на цих підприємствах відсутнє поняття емісійного доходу, оскільки відсутні самі акції власної емісії. Тобто субрахунок 421 «Емісійний дохід» відсутній.
Відображення деяких операцій у бухгалтерському обліку наведено в табл. 2.7.
Облік вилученого капіталу. Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з наявністю та рухом вилученого капіталу, здійснюється на рахунку 45 «Вилучений капітал» аналогічно тому, як було наведено в табл. 2.7.
Особливістю обліку вилученого капіталу в господарських товариствах є наявність аналітичного обліку на цьому рахунку. У розрізі рахунка в аналітичному обліку кожному засновнику відкривається окремий рахунок на суму належної до повернення суми вилученого його внеску згідно з установчими документами.
Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). У період функціонування господарські одиниці одержують прибутки (збитки), суми яких, після погашення всіх заборгованостей, є власністю підприємства. Тобто це є власний капітал, хоча не зареєстрований у засновницьких документах і не персоніфікований.
Як зазначалося вище, для узагальнення інформації про формування і використання фінансових результатів господарської діяльності підприємства використовується рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Це стосується і підприємств — господарських товариств неакціонерного типу.
Характеристику цього рахунка та відображення операцій у бухгалтерському обліку наведено в табл. 2.9 та 2.10 цього розділу.