Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Методика обліку статутного капіталу господарських товариств неакционерного типу

Економіко-правові засади функціонування господарських товариств вимагають наявності статутної) капіталу. Як уже зазначалося, усі основні види товариств характеризуються єдиною правовою методикою побудови статутного капіталу, а саме: статутний капітал поділено на частки, розмір яких визначається установчими документами; кожна частка належить одноосібному власнику (засновнику). Принципи формування та руху статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, які визначають методику обліку. Вище було вказано, що товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх вкладів. У випадках, передбачених установчими документами, учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах не внесеної частки вкладу. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю крім відомостей, зазначених законодавством, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів. Зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників на розмір їхньої частки у статутному капіталі, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний капітал, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю. До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30 % указаного в установчих документах вкладу, що підтверджується документами, виданими банківською установою. Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше року після реєстрації товариства. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений строк учасником, якщо інше не передбачено установчими документами, сплачується за час прострочення 10 % річних з недовнесеної суми. Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс вклад, видається свідоцтво товариства. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою решти учасників уступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього самого товариства, а якщо інше не передбачено установчими документами, то й третім особам. Учасники товариства користуються переважним правом придбання частки учасника, який її відступив, пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі товариства або іншому погодженому між ними розмірі.
Передача частки третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу учасником, який її відступає.
У разі передачі частки третій особі відбувається одночасний Перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.
Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводиться без урахування частки, придбаної товариством. У разі виходу учасника з товариства йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув, виплачується належна частка прибутку, одержаного товариством у даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди. При реорганізації юридичної особи, учасника товариства, або у зв'язку із смертю громадянина, учасника товариства, правонаступнику (спадкоємці) мають переважне право вступити до цього Товариства.
У разі відмови товариства у прийнятті до нього правонаступника, або відмови спадкоємця від вступу до товариства йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі, вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу товариства підлягає зменшенню.
Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення його статуту набирає чинності не раніше як через три місяці після Державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку,вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників, учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх часток у статутному капіталі.
Зміну статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю наведено на рис. 2.8.


Рис. 2.8. Зміна статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю
Особливості обліку формування та руху статутного капіталу інших товариств.
Як було вказано вище, товариством з додатковою відповідальністю визнається таке товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного капіталу, а за недостатності цих сум — додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внесків кожного учасника.
Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.
Повне товариство.
Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства1 усім своїм майном.
Установчий договір про повне товариство, крім передбачених умов, повинен визначити розмір частки кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення вкладів, форму їх участі у справах товариства.
Командитне товариство.
Командитним товариством визнається товариство, яке включає поряд з одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладів).
Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повною відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства.
Установчий договір про командитне товариство повинен включати розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства.
В установчому договорі стосовно вкладників вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
Вкладник може вступити до командитного товариства шляхом внесення грошових або матеріальних вкладів.
Вкладники командитного товариства повинні вносити вклади і додаткові внески у розмірі, способами і у порядку, передбаченими установчим договором.
Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50 % майна товариства, зазначеного в установчому договорі.
На момент реєстрації командитного товариства кожен із вкладників повинен внести не менше 25 % свого внеску.
Значний вплив на побудову обліку формування та руху статутного капіталу мають методи обліку та оцінка внесків.
Оцінка внесків до статутного капіталу здійснюється у грошових одиницях України за загальним рішенням учасників з дотриманням умов, передбачених установчими документами.
Матеріальні цінності, внесені учасниками до статутного капіталу, оцінюються за первинними документами, що підтверджують ціну їх придбання (рахунками, товарно-транспортні накладні тощо). При цьому слід мати на увазі, що в деяких країнах під час придбання товарно-матеріальних цінностей з покупця стягується податок на додану вартість, який відображується в обліку окремим рядком, а якщо цінності вивозяться за кордон, сума податку повертається покупцеві.
У випадку якщо до статутного капіталу вноситься майно, на яке відсутні документи, що підтверджують його вартість, то остання визначається засновниками (учасниками), про що складається протокол зборів засновників.
При виникненні розбіжностей в оцінці майна засновниками її проводять експерти (аудиторська фірма).
Оприбутковане майно (будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності), внесене учасниками в натуральній формі в рахунок внесків до статутного капіталу чи в оплату акцій, відображується в обліку і балансі сумою, включаючи їх вартість, визначену в установленому порядку, та всі витрати на доставку (обладнання, яке потребує монтажу, а також витрати на його монтаж і встановлення) і державну реєстрацію.
Якщо майно надано підприємству лише для використання, його оприбутковують в оцінці, визначеній із орендної плати за користування цим майном, врахованим на весь вказаний строк діяльності підприємства чи інший встановлений засновниками строк, якщо інше не передбачено установчими документами.
Права на користування землею, водою чи іншими природними ресурсами, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на використання винаходів, ноу-хау), внесені учасниками в рахунок внесків до статутного капіталу підприємства, відображуються в обліку і балансі за первинною вартістю, вирахованою у відповідному порядку.
Внески учасників до статутного капіталу відображуються в обліку і балансі у міру їх фактичного надходження (моментом його являється: для майна та матеріальних активів — дата складання акта прийому-передачі, для грошових коштів — надходження на рахунок підприємства згідно з випискою банку).
Конкретний порядок обліку формування статутного капіталу господарського товариства залежить від його виду.
Методика обліку статутного капіталу в системі рахунків аналогічна вищенаведеному в табл. 2.5.
Особливістю обліку формування та руху статутного капіталу в господарських товариствах є наявність аналітичного обліку на рахунках 40 «Статутний капітал» та 46 «Неоплачений капітал».
У розрізі цих рахунків у аналітичному обліку кожному засновнику відкривається окремий рахунок на суму належного внеску згідно з установчими документами.
Облік операцій, пов'язаних зі змінами розміру статутного капіталу господарських товариств неакціонерного типу.
Як наведено на рис. 2.8, статутний капітал товариства зростає за рахунок додаткових внесків учасників, розширення кола учасників і зростання внесків учасників за рахунок прибутку товариства. Додаткові внески учасників впливають на розмір їхньої у статутному капіталі тільки в тому випадку, якщо це передбачено установчими документами.
Статутний капітал товариства зменшується внаслідок виходу одного з кількох учасників і у випадку прийняття рішення про списання непокритих збитків товариства за рахунок внесків його учасників.
У разі виходу учасника зі складу товариства йому сплачують вартість частини майна підприємства, пропорційно до його частки у статутному капіталі.
Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і терміном 12 місяців із дня виходу. На вимогу учасника і за згодою товариства внесок може бути повернений повністю чи частково в натуральній формі. Учаснику, який вибув, сплачують також належний йому прибуток, котрий отримало товариство в цьому році до моменту його виходу. Майно, що передано учасником товариству тільки для використання, повертається йому в натуральній формі без винагороди.
При реорганізації учасника товариства, який є юридичною особою, чи у зв'язку зі смертю громадянина— учасника товариства, спадкоємці мають право на вступ до товариства. У разі відмови спадкоємця від вступу до товариства чи відмови товариства від його прийняття, йому видається частка (у грошовій або в натуральній формі), яка належала реорганізованому чи ліквідованій юридичній особі, а її вартість визначається на день реорганізації чи ліквідації учасника.
Складаючи бухгалтерські записи, слід пам'ятати, що рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення його статутного капіталу вступає в силу не раніше, ніж через три місяці після державної реєстрації і публікації про це у встановленому порядку.
Облік операцій, пов'язаних зі змінами структури статутного капіталу господарських товариств неакціонерного типу. Зміни структури статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю пов'язані з уступкою частки учасника її частини. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може зі згоди інших учасників уступити свою долю чи її частину одному чи кільком учасникам цього самого товариства, а якщо це передбачено установчими документами, то й третім особам. При цьому учасники товариства користуються переважним правом придбання частка учасника, який її уступив, чи її частини, пропорційно їхніх часток у статутному капіталі товариства чи в іншому, обговореному між ними розмірі.
Передача частки чи її частини третім особам можлива тільки після повного внесення частки учасником, який її уступає. Одночасно з часткою або її частиною до третьої особи переходять усі права і обов'язки, що належали учаснику, який уступає свою частку повністю чи частково.
Уступки частки одного учасника іншим учасникам чи третім особам відображується на відповідних аналітичних рахунках рахунка 40 «Статутний капітал».
Частка учасника після повного внесення ним внеску може бути придбана самим товариством. Воно зобов'язано передати її іншим учасникам чи третім особам у строк, що не перевищує одного року.