Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Загальні питання обліку формування та руху власного капіталу підприємств — господарських товариств неакціонерного типу

Основні характерні риси партнерського неакціонерного підприємства висвітлені в новому Державному класифікаторі України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» ДК 002:2004. Класифікатор передбачає чотири види товариств неакціонерної форми господарювання, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю; товариство з додатковою відповідальністю; повне товариство; командитне товариство. Саме організаційно-правова ознака — акціонерне чи неакціонерне підприємство — має вирішальний вплив на формування окремих видів власного капіталу. І передусім це стосується обліку формування та руху статутного капіталу. Характерні особливості побудови обліку формування статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю має певні особливості як у діяльності так і щодо відповідальності за свою діяльність. Його члени (учасники) несуть обмежену відповідальність за діяльність товариства. Це зумовлює деякі особливості формування статутного капіталу товариства, його зміни та ліквідації. Відповідно до п. 3.2.2 Державного класифікатора ДК 002:2004, товариство з обмеженою відповідальністю це таке господарське товариство, що має статний капітал, поділений на частини, розмір яких визначається установчими документами [64]. Класифікатором визначається, що товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах своїх вкладів.
Характерні особливості побудови обліку формування та руху статутного капіталу в товариствах з додатковою відповідальністю.
Товариство з додатковою відповідальністю згідно з п. 3.2.3 Державного класифікатора ДК 002:2004, характеризується як товариство, статутний капітал якого поділено на частки визначених установчими документами розмірів. У цій частині не має різниці у формуванні статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю.
Істотна різниця полягає в наступному. Учасники товариства з додатковою відповідальністю несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, своїми внесками до статутного капіталу, а за недостатністю цих сум —- додатково належним їм майном, у розмірі кратному розміру кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається установчими документами.
Характерні особливості побудови обліку формування та руху статутного капіталу в повних товариствах.
Повне товариство — це товариство, статутний капітал якого поділений на частки в розмірах, визначених установчими документами, тобто аналогічно двом попередньо розглянутим організаційно-правовим формам. Але всі учасники несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
Таким чином, облік формування та руху статутного капіталу повного товариства ведуть аналогічно товариствам з обмеженою і додатковою відповідальністю.
Характерні особливості побудови обліку формування та руху статутного капіталу командитного товариства.
Командитне товариство — це товариство, в якому окремі учасники несуть повну відповідальність (ті, що займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства), а інші несуть обмежену відповідальність за збитки підприємства. Усі інші характеристики аналогічні описаним вище. Тобто статутний капітал поділено на частини, розмір яких визначено в установчих документах.
Облік формування та руху статутного капіталу командитного товариства аналогічний попереднім товариствам.
Як видно з вищенаведеного, основною характерною рисою колективного неакціонерного підприємства, що впливає на побудову власного капіталу, є ступінь відповідальності — обмежена, додаткова чи повна, та характер товариства — повне чи командитне.
Щодо відповідальності учасників, то вона дуже відрізняється за формами.
Учасники (засновники) товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за боргами товариства у межах їхнього вкладу (частки) у статутному капіталі.
Учасники (засновники) товариства з додатковою відповідальністю відповідають за боргами товариства у межах їхнього вкладу (частки) у статутному капіталі і додатково своїм майном, але у межах, встановлених установчими документами.
Учасники (засновники) повного товариства несуть солідарну відповідальність за боргами товариства усім своїм майном.
У командитному товаристві частина учасників несе повну відповідальність усім своїм майном, інші — у межах Їхніх часток у статутному капіталі.