Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Облік власного капіталу одноосібного державного або муніципального підприємства

Одноосібне державне або муніципальне (комунальне) підприємство — це самостійна господарська одиниця з правами юридичної особи, яка функціонує на основі державної або муніципальної форми власності в різних галузях економіки. Відповідно до Закону України «Про підприємства» діяльність одноосібного державного або муніципального (комунального) підприємства будується на поєднанні прав власника майна (держави) та принципів самоуправління трудового колективу. Державні (муніципальні) органи, уповноважені здійснювати управління державним (муніципальним) підприємством, не мають права втручатися в його господарську діяльність. Вони вирішують питання створення підприємства і визначення мети й напряму його діяльності, його організації чи ліквідації, а також здійснюють контроль за ефективністю використання та збереження довіреного майна.
Державні підприємства поділяються на два види:
державне муніципальне (комунальне), засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць;
державне — республіканське, засноване на державній власності, а також інших типів підприємств, включаючи орендне, що не суперечить законодавчим актам України.
Майно, що є державною власністю і закріплене за державним (муніципальним) підприємством належить йому на правах повного господарського ведення. Здійснюючи це право, підприємство користується і розпоряджається зазначеним майном і на свій розсуд може здійснювати стосовно нього будь-які дії, що не суперечать Закону.
Воно має право продавати, передавати, надавати в позику, обмінювати, здавати в оренду тощо засоби виробництва і матеріальні цінності іншим підприємствам, організаціям, громадянам (іноземним також), випускати і реалізовувати цінні папери — акції, облігації та ін.
Керівні функції держава здійснює через встановлення підприємствам контрольних цифр, економічних нормативів і лімітів, замовлень на продукцію, укладання контрактів тощо.
У своїй економічній діяльності підприємство має керуватися принципами комерційного розрахунку та самофінансування, забезпечуючи відшкодування поточних та капітальних витрат виключно за рахунок власних коштів та банківських кредитів. Водночас воно має право самостійно вирішувати питання матеріального стимулювання.
Державне (муніципальне) підприємство несе повну відповідальність за свої зобов'язання перед державою та іншими підприємствами, організаціями, установами за дотримання кредитних договорів і розрахункової дисципліни. Підприємство, яке не виконує свої зобов'язання за розрахунками, може бути оголошене банком, що його обслуговує, неплатоспроможним (банкрутом).
Особливості обліку статутного капіталу державного або муніципального (комунального) підприємства.
На державних та муніципальних (комунальних) підприємствах статутний капітал створюється в момент виникнення підприємства за рахунок виділення із державних (муніципальних) коштів.
Установчий (засновницький) документ має містити дані про суму коштів, виділених підприємству для здійснення його діяльності за профілем. Цей документ є основою реєстру статуту, тобто статутного капіталу, у державному реєстрі.
Статутний капітал підприємств державної (муніципальної) форми власності утворюється за рахунок виділеної їм державою (муніципалітетом) частки національного майна (необоротних і оборотних активів) для виконання покладених на них статутних завдань і в подальшому збільшується за рахунок власного прибутку.
Зміна статутного капіталу державного (муніципального) підприємства дозволяється лише за рішенням відповідного державного органу з подальшою перереєстрацією в державному реєстрі. *
За кредитом та кредитом рахунка «Статутний капітал» на державних та муніципальних (комунальних) підприємствах відображуються суми, наведені в табл. 2.10.
Таблиця 2.10
Відображення руху коштів на рахунку «статутний капітал» державного або муніципального (комунального підприємства)


Сальдо рахунка «Статутний капітал» може бути лише кредитове і має відповідати статуту, зареєстрованому у відповідних органах державної реєстрації.
Статутний капітал на державних підприємствах формується державою, на муніципальних — муніципалітетом.
Методика обліку статутного капіталу в системі рахунків аналогічна вищенаведеному в табл. 2.4.