Анализ финансовой отчетности

Сопко. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів)

Загальні питання обліку формування та руху власного капіталу одноосібного (індивідуального) підприємства

Вихідним, одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб'єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об'єднує ресурси для виробництва економічних благ з метою збільшення прибутку. Аналізуючи історію розвитку підприємства, бачимо, що її коріння сягають сивої давнини, коли разом з розвитком перших мануфактур відбувався перехід від натурального господарства до (товарно-грошових відносин. З того часу підприємство значно змінило свою зовнішність, ускладнилася його організаційна структура, але суть і мета залишилася незмінною — одержання прибутку.
Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв'язки. Усі ці суспільні відносини (як між підприємствами та організаціями — безпосередніми товаровиробниками, так і між ними і державними та іншими органами) потребують правового регулювання, внаслідок якого вони набувають характеру правовідносин.
Ринкова економіка породила різні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні, казенні підприємства. Виникла необхідність урегулювати правовий статус об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів тощо), встановити правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон та визначити правовий режим іноземного інвестування.
Вихідним у системі сучасного господарювання в ринкових умовах є одноосібне підприємство (господарство).
Характерною рисою одноосібного (індивідуального приватного, державного, муніципального) підприємства є те, що його власником є одна фізична або юридична особа, яка одноосібно ним розпоряджається і несе повну матеріальну відповідальність за результати діяльності підприємства (рис.2.7).
Розглянемо облік власного капіталу на підприємствах кожного виду окремо.