Анализ финансовой отчетности

Гура. Облік видів економічної діяльності

Класифікація активів підприємства

Активи підприємства поділяють на оборотні, необоротні та залучені. Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати Балансу. Необоротні активи — всі активи, що не є оборотними. Залучені активи — активи, що не належать підприємству.
Склад активів із зазначенням номера стандарту, в якому розкривається облік відповідного активу, подано в табл. 1.1.
З погляду економічної теорії необоротні активи належать до засобів праці.
Засоби праці беруть участь у процесі виробництва неодноразово і переносять вартість на знову створений продукт частинами.
Засоби праці разом з предметами праці становлять засоби виробництва.
Предмети праці — беруть участь у процесі виробництва один раз і переносять вартість на створений продукт повністю (виробничі запаси).
Таблиця 1.1Предмети праці та засоби в обігу (товари, готова продукція, гроші, дебіторська заборгованість) становлять, як видно із наведеної класифікації, оборотні засоби.