Анализ финансовой отчетности

Гура. Облік видів економічної діяльності

Облік надходження товарів та їх зберігання

Товари належать до запасів підприємства і обліковуються згідно з П(С)БО 9. Питання оцінки запасів та обліку їх надходження розглянуто у розділі 2, параграф 3. Нагадаємо, що до вартості товарів при їх придбанні включаються суми, сплачені постачальникам, суми ввізного мита, транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) тощо. Якщо ТЗВ визначаються окремо, їх облік ведеться на субрахунку 289 "Транспортно-заготівельні витрати". В оптовій торгівлі товари обліковують на субрахунку 281 "Товари на складі", в роздрібній — на рахунку 282 "Товари в торгівлі"; в роздрібній торгівлі можуть використовуватися обидва субрахунки: 281 — для обліку товарів на складі підприємства роздрібної торгівлі, 282 — для обліку товарів у торговому залі. У роздрібній торгівлі, якщо облік товарів ведеться за цінами продажу, на них при оприбуткуванні встановлюється торгова націнка:
Д-т 282 (281) К-т 285.
У балансі сальдо 28 рахунку згортається по всіх субрахунках; до валюти балансу включається купівельна вартість товарів.
Надходження товарів, як і інших запасів, оформлюється первинними документами: накладна, рахунок-фактура, прибутковий ордер, платіжна вимога-доручення, податкова накладна тощо. Комірник повинен здійснити приймання товарів за кількістю і якістю.
Регістром аналітичного обліку з обліку товарів на складі є картка складського обліку.
Комірник, як правило, щодня передає всі прибуткові і видаткові документи в бухгалтерію з товарним звітом. В товарному звіті наводяться залишки товарів на початок і кінець звітного періоду, дані про надходження і вибуття товарів за кожним прибутковим та видатковим документом.
Інвентаризація товарів і відображення її результатів здійснюється так, як інших запасів (розділ 2, параграф 3) згідно з документами [10, 6].
У результаті проведення інвентаризації виявляють неходові, залежалі, зіпсовані товари, крадіжки, товарні втрати.
Товарні втрати бувають нормовані та ненормовані.
Нормовані — це природні втрати, ламання, бій (посуду, новорічних іграшок, фарфорових виробів тощо), втрати в магазинах самообслуговування.
Ненормовані — втрати понад встановлені норми, зумовлені порушенням правил зберігання товарів, розтратами, крадіжками, уціненням виробів застарілих моделей.
Природні втрати — це втрати при перевезенні, зберіганні та реалізації товарів, зумовлені фізично-хімічними властивостями товарів (витікання, висихання, розтрушування). Граничні норми природних втрат встановлюються державними органами [10] у відсотках до кількості відповідних товарів.
При інвентаризації нестачі в межах норм природних втрат списуються на витрати обігу (Д-т 93).