Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Структура П(С)БО 9 та основні терміни

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про товарно-виробничі запаси та розкриття їх у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", загальна структура якого наведена на рис.
Рис. Характеристика П(С)БО 9
Рис. Характеристика П(С)БО 9
Терміни та поняття, що пояснюються в П(С)БО 9. запаси, одиниця бухгалтерського обліку запасів, чиста вартість реалізації запасів, первісна вартість запасів, оцінка запасів на дату балансу. Терміни та поняття, що використовуються в П(С)БО 9: собівартість виробництва запасів, справедлива вартість запасів, подібні та неподібні запаси, подібна справедлива вартість, оцінка вибуття запасів, ідентифікована собівартість відповідної одиниці запасів, середньозважена собівартість, собівартість перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативні затрати, ціна продажу, вартість МШП, очікувана ціна продажу запасів, очікувані витрати на завершення виробництва і збут товарно-виробничих запасів.
Нижче наведено основні терміни, що використовуються з прийняттям Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Одиниця бухгалтерського обліку запасів - це їх найменування або однорідна група (вид). Такою одиницею може бути вид, сорт, марка запасу, тобто кожен номенклатурний номер.
Первісна вартість запасів - сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення.
Чиста вартість реалізації запасів - це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.
Справедлива вартість - сума, за якою можна обміняти актив чи погасити заборгованість за операцією між проінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами.
Подібні запаси - це запаси, які мають однакове функціональне призначення і подібну справедливу вартість.
У міжнародній обліковій практиці прийнято, що подібна справедлива вартість не повинна перевищувати 10% справедливої вартості іншого активу, який бере участь в обміні.