Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунку з обліку довгострокової дебіторської заборгованості

Для обліку довгострокової дебіторської заборгованості Планом рахунків передбачений рахунок 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", характеристика якого наведена в додатку А. Даний рахунок має наступні субрахунки: 181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду" -відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"; 182 "Довгострокові векселі одержані" - призначений для обліку векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості;
183 "Інша дебіторська заборгованість" - призначений для обліку довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками, інші види розрахунків.
184 "Інші необоротні активи" - призначений для обліку активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, зокрема грошових коштів, а також інших активів, які безпосередньо не можуть бути відображені на інших рахунках.
Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. Регістром аналітичного обліку розрахунків з дебіторами є реєстр дебіторів.
Суб'єкти малого підприємництва, відображаючи в обліку довгострокову дебіторську заборгованість, повинні застосовувати рахунок 18 і його субрахунки.