Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Порядок укладання договорів

Форми та порядок розрахунків між підприємствами визначаються у господарських договорах. Це найбільш розповсюджена та важлива основа виникнення зобов'язань, основна форма реалізації товарно-грошових відносин у ринковій економіці. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Укладання договору представляє собою процес, який складається з двох стадій: оферти (пропозиція укласти договір) та акцепту (згода на укладання договору). Пропозицію про укладання договору, яка повинна містити істотні умови договору, а також виражати наміри особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття, може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Оферта може бути подана усно чи письмово із зазначенням строку для відповіді або ж без нього. Якщо оферта містить вказівку на строк для відповіді, то договір вважається укладеним, якщо особа, яка зробила пропозицію укласти договір, одержала від іншої сторони відповідь про прийняття пропозиції (акцепт) протягом цього строку. Якщо ж оферта не містить вказівок на строк і зроблена в письмовій формі, то договір вважається укладеним, коли відповідь про прийняття пропозиції одержана протягом необхідного для цього строку. У разі, коли оферту зроблено в усній формі і в ній не вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли відповідь про прийняття пропозиції була одержана негайно. Після досягнення сторонами згоди за всіма умовами договору та складання кінцевої редакції тексту договору настає момент його підписання. Договір повинен бути підписаний особою, яка має на це право. Якщо договір укладається не безпосередньо з директором, то необхідно ознайомитись зі змістом доручення, на підставі якого особа представляє інтереси того чи іншого підприємства. Крім процедури укладання договору шляхом направлення оферти та її акцепту, укладання договору може здійснюватися в іншому порядку. Сторони можуть скласти повний текст договору і одночасно його підписати. Проект договору може бути запропонований будь-якою із сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках.
Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформлює договір відповідно до встановлених вимог - підписує, ставить печатку та повертає один примірник договору друтій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору.
За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робить застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом із підписаним договором.
Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей із другою стороною та включити до договору всі прийняті пропозиції, а розбіжності, що залишилися неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони.
У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена) письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами, телетайпограмами).
Договір, як основа юридичного оформлення та обґрунтування угоди. практично не фігуруг в облшдага. регістрах. Укладання де-тоюару не тдате. -а собою бухгалтерських записів, вони формуються лише в момент переходу права власності на товари (роботи, послуги) при виникненні певних, за згодою сторін, обов'язків і вимог.
Проте, повна реалізація обліком своїх функцій можлива лише за умови повного відображення інформації про договірні зобов'язання, зокрема в аналітичному обліку (рис. 5.2). Так, основними положеннями договорів. на які повинен звертати увагу головний бухгалтер, є: строк та місце виконання зобов'язань; ціна договору (визначається угодою сторін); форма розрахунків тощо.
Рис. . Функції обліку в частині дебіторської заборгованості
Рис. . Функції обліку в частині дебіторської заборгованості

Рис. Функції обліку в частині дебіторської заборгованості
Всі розрахунки, що здійснюються на підставі укладених договорів, відносяться до розрахунків з комерційних операцій (угод), у результаті яких партнери очікують одержати прибуток. Крім цих розрахунків, здійснюються операції некомерційного характеру без укладання договорів, на які не поширюється дія строків позовної давності.