Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Визнання та оцінка довгострокової дебіторської заборгованості

Визнання довгострокової дебіторської заборгованості Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує імовірність отримай™ підприємством майбутніх економічних вигод і її сума може бути достовірно визначена (майбутня економічні вигода - це потенціал, який може сприяти надходженню, прямо або непрямо. грошових коштів або їх еквівалентів на підприємство).
Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, повинна визнаватись поточною і відображатись на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.
Оцінка довгострокової дебіторської заборгованості
Достовірна оцінка має суттєвий вплив на правильне відображення інформації в облікових регістрах і звітності.
Важливу роль при цьому відіграє принцип обачності, який передбачає застосування в бухгалтерському обліку таких методів оцінки дебіторської заборгованості, які будуть запобігати завищенню оцінки активів.
П(С)БО 10 визначає методи оцінки дебіторської заборгованості при зарахуванні її на баланс, на дату складання звітності та при списанні з балансу як безнадійної.
Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки, відображається в балансі за її теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення. Теперішня вартість - це грошова вартість майбутніх доходів на теперішній час. Розрахунок теперішньої вартості здійснюється за допомогою дисконтування, тобто довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за дисконтованою вартістю майбутніх платежів, які очікуються для погашення цієї заборгованості.
Заборгованість за фінансовою орендою відображається в балансі орендодавця в сумі чистих інвестицій в оренду.