Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій

Документування При придбанні, перепродажу цінних паперів з каси або поточного рахунку підставою для здійснення записів у бухгалтерському обліку є касові ордери або виписка банку. Оплата за придбані акції може проводитися не тільки перерахуванням грошових коштів, але й матеріальними цінностями, нематеріальними активами, основними засобами, що повинно бути обумовлено в договорі. Підставою для здійснення відповідних записів є документи, які підтверджують факт передачі об'єктів інвестором (Акт приймання-передачі основних засобів, накладна на відпуск матеріалів на сторону тощо). Підставою для оприбуткування депозитних сертифікатів і отримання процентів є виписка банку з рахунків в банку з доданням виправдовуючих документів. За кожним пакетом придбаних цінних паперів у 2-х примірниках складається реєстр, який повинен містити наступні обов'язкові реквізити: найменування емітента; номінальну вартість цінного паперу; купівельну вартість; номер, серію тощо; загальну кількість; дату купівлі; дату продажу. Всі цінні папери описуються в Книзі обліку цінних паперів, яка повинна бути зброшурована, скріплена печаткою підприємства та підписами керівника й головного бухгалтера із пронумерованими сторінками. Виправлення в Книгу можуть вноситися лише з дозволу керівника та головного бухгалтера із зазначенням дати виправлень.
Розрахунок премії або дисконту оформлюється розрахунком бухгалтерії.
Якщо придбані підприємством акції, облігації або інші цінні папери передаються банку на тимчасове зберігання, то в регістрах аналітичного обліку зазначається відповідний документ, який одержано з банку.
Характеристика рахунку
Для обліку господарських засобів, узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) в цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, призначений рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Рахунок 14 має такі субрахунки:
141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі";
142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам";
143 "Інвестиції непов'язаним сторонам".
Суб'єкти малого підприємництва (СМП) для відображення господарських операцій з обліку довгострокових фінансових інвестицій також використовують рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".
Аналітичний облік фінансових інвестицій
Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових інвестицій та об'єктами інвестування.
Побудова аналітичного обліку залежить від видів придбаних цінних паперів та підприємств, що їх емітували (випустили). При цьому вона повинна забезпечити можливість отримання інформації про фінансові інвестиції в об'єкти як на території України, так і за кордоном (табл.).
Таблиця . Аналітичний облік цінних паперів