Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва

Норми П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" поширюються на всі підприємства, які відповідають критеріям віднесення до розряду суб'єктів малого підприємництва, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності. Відповідно до чинного законодавства суб'єктами малого підприємництва визнаються юридичні особи - суб'єкти підприємництва будь-якої організаційно-правової форми власності, у яких: ♦ середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб; ♦ обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро. Незалежно від кількості працюючих і обсягу виробництва до суб'єктів малого підприємництва не можуть належати довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу, обміну іноземної валюти, виробники та імпортери підакцизних товарів, а також ті суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному капіталі яких є частина вкладів, які належать юридичним особам, -засновникам і учасникам, які не є СМП, що перевищує 25 %. Відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" всі підприємства, до яких відносяться вищенаведені обмеження, складають фінансову звітність у тисячах гривень без десяткових знаків у скороченому вигляді: ф. № 1-м "Баланс" і ф. № 2-м "Звіт про фінансові результати" без згортання статей активів та зобов'язань. Баланс форми 1-м відрізняється від Балансу (ф. № 1) скороченням окремих рядків. При цьому коди рядків збережені. Зміст статей активу та пасиву балансу форми № 1-м розглянуто в таблиці Таблиця Зміст статей Балансу форми 1-м відповідно до П(С)БО 25
Форма № 2-м, на відміну від Звіту про фінансові результати (ф. № 2), представлена тільки одним розділом (об'єднано розділи фінансових результатів і елементів операційних витрат, скорочено кількість проміжних розрахункових рядків) (табл. 31.20).
Таблиця. Зміст статей Звіту про фінансові результати (ф. № 2-м) відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
*показники про непрямі податки, інші відрахування з доходу, податок на прибуток, витрати та збитки наводяться у Звіті в дужках. При заповненні рядків 090-120 слід керуватися нормами П(С)БО 16 "Витрати"
Підприємства, які складають фінансову звітність із застосуванням П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", повинні врахувати такі особливості:
1)чистий фінансовий результат (прибуток або збиток) у цьому звіті визначається з урахуванням витрат діяльності за елементами, тому що складання звіту базується на використанні рахунків класу 8 "Витрати за елементами". Оскільки частина витрат діяльності може залишатися у незавершеному виробництві та в нереалізованій готовій продукції, то на таку суму змін (аналогічні статті балансу) відбувається коригування (визначення остаточного) фінансового результату;
2)у зв'язку з тим, що до витрат діяльності за жодним елементом не включається собівартість реалізованих товарів, такий показник наводиться окремо у рядку 140 "Без назви" та віднімається для визначення фінансового результату;
3)у формі №2-м сума єдиного податку, єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників, плати за спеціальний торговий патент відображається у рядку 130 "Інші операційні витрати" із вказанням у рядку 131 назви конкретного податку, який сплачується суб'єктом малого підприємництва. Вся сума зазначених вище податків включається у розділі II "Елементи операційних витрат" до елементу "Інші операційні витрати" без поділу і включення до елементу "Відрахування на соціальні заходи".