Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

П(С)БО 2 "Баланс" визначено, що пов'язані сторони -це особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. Методологічні засади формування інформації про операції пов'язаних сторін та її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін". У ньому наводиться перелік пов'язаних осіб: підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб; підприємства та фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи. Також П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" наведено перелік операцій пов'язаних осіб і види оцінок (порівнюваної неконтрольованої ціни, ціни перепродажу, "витрати плюс", балансової вартості) активів або зобов'язань, які формуються під час операцій пов'язаних осіб.
П(С)БО 23 передбачено, що у Примітках до річної фінансової звітності за наявності операцій пов'язаних сторін слід наводити дані про характер відносин між пов'язаними сторонами; види та обсяги операцій пов'язаних сторін; використані методи оцінки активів і зобов'язань в операціях пов'язаних сторін; суми заборгованості за операціями пов'язаних сторін. Якщо ж одна пов'язана сторона перебуває під контролем іншої пов'язаної сторони, то інформація про характер відносин пов'язаних сторін наводиться незалежно від наявності операцій між ними. Розглядаються випадки, коли надання інформації про відносини та операції пов'язаних сторін надавати не потрібно.