Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Порядок складання Приміток до річної фінансово звітності

Користувачі звітності потребують правильної та повної оцінки фінансового стану підприємства за рік. За цих умов суттєво зростає роль такої складової річного бухгалтерського звіту як Примітки. Під Примітками до річної фінансової звітності слід розуміти сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обгрунтування статей фінансових звітів, а також іншу інформацію, яка передбачена відповідними П(С)БО. Таблиця Робоча таблиця зі складання Звіту про власний капітал
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" № 996 передбачено, що Примітки до річної фінансової звітності є однією з форм фінансової звітності. Окремим наказом Міністерства фінансів України затверджено також форму цього звіту - ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", яку необхідно складати й подавати один раз на рік для деталізації показників річної фінансової звітності. Проте така форма приміток до звітності не у повній мірі виконує роль детального пояснення: не складається за квартал і містить інформацію про об'єкти бухгалтерського обліку з деталізацією на рівні субрахунків бухгалтерського обліку. У цій формі відсутня повна характеристика підприємства та опис основних факторів, які стали визначальними в роботі суб'єкта господарювання у звітному періоді. У зв'язку з цим підприємства повинні складати два види приміток до фінансової звітності: ф. № 5 та Пояснювальну записку до проміжної та річної фінансової звітності.
Для підготовки Пояснювальної записки використовуються не лише дані фінансової звітності, а й інша інформація - дані аналітичного обліку, відомості установчих і розпорядчих документів підприємства, внутрішньої звітності тощо. Обсяг інформації, що наводиться у пояснювальній записці, та форму подачі матеріалу (у вигляді тексту, таблиць, схем тощо) підприємства визначають самостійно, дотримуючись чинних нормативних актів. Як правило, зміст і обсяг інформації, що наводиться в Пояснювальній записці до квартального (або річного) звіту залежить від видів і сфери діяльності підприємства.
Пояснювальна записка повинна містити такі групи відомостей (рис.).


Рис. Зміст Пояснювальної записки до річної фінансової звітності
У розділі "Облікова політика" в Пояснювальній записці до річної фінансової звітності необхідно описати принципи оцінки статей звітності та методи обліку щодо окремих статей звітності.
При прийнятті рішення про необхідність розкриття певного аспекту облікової політики підприємство повинно враховувати, чи допоможе розкриття інформації користувачам зрозуміти вплив операцій та подій, наведених у звітах, на результати діяльності та фінансовий стан. Серед аспектів облікової політики, які підприємство може розкрити в Примітках до річної фінансової звітності, інформація про: визнання доходів; принципи консолідації, включаючи дочірні підприємства; об'єднання підприємств; спільні підприємства; визначення та амортизацію матеріальних і нематеріальних активів; будівельні контракти; інвестиційну власність; оренду; витрати на наукові дослідження та розробки; запаси; податки, включаючи реструктуризовані; витрати на оплату праці; визначення грошових коштів та їх еквівалентів; облік за умов інфляції. Обов'язковим є відображення у Пояснювальній записці змін, які внесені до положень облікової політики у звітному періоді.
Друга частина Пояснювальної записки є відображенням особливостей та аналітичних даних за кожним із об'єктів бухгалтерського обліку підприємства. Вона формується у вигляді послідовного розкриття інформації відповідно до вимог прикінцевих положень кожного П(С)БО.
Інформація, яка допомагає зрозуміти причини відображених у звітності фінансового стану та результатів діяльності, розкривається у третьому розділі Пояснювальної записки: основні тенденції розвитку підприємства (у вартісних і натуральних показниках), додаткове розкриття інформації про окремі статті активу та пасиву. На ступінь деталізації відомостей суттєво впливає наявність і зміст комерційної таємниці.
Якщо для підприємства не передбачена обов'язковість оприлюднення річної фінансової звітності, то ним надається додаткова інформація, яка передбачена окремими пунктами деяких П(С)БО (табл.).
Таблиця Додаткова інформація, яка підлягає розкриттю у Примітках до річної Фінансової звітності
Дані форми № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" призначені для деталізації та розкриття змін, які відбулися з активами, зобов'язання, власним капіталом підприємства за звітний період, змісту та призначення отриманих (чи нарахованих) доходів, понесених витрат. У ф. № 5 відображаються відомості про активи, пасиви, доходи та витрати підприємства на рівні субрахунків. Форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" об'єднує тринадцять розділів (табл.).
Таблиця. Зміст розділів ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"


Для заповнення розділів форми № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" бухгалтеру слід використовувати дані облікових регістрів та відомостей до них.
МСФЗ не затверджена окрема звітна форма Приміток до річної фінансової звітності, подібна до ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності". Відповідно до положень МСФЗ (IAS) 1 (п. 103-126), Примітки до фінансової звітності надаються у вигляді описового пояснення інформації, відображеної у фінансовій звітності, розбіжностей, які містяться в ній.
Зміст Приміток визначається стандартами бухгалтерського обліку. МСФЗ встановлює мінімальний перелік об'єктів, про які повинна надаватися інформація у Примітках. Цей перелік є більш повним, ніж перелік, визначений П(С)БО, але подібним до останнього. Суттєвою відмінністю вимог П(С)БО та МСФЗ щодо змісту Приміток є необхідність (згідно з МСФЗ) надання в них інформації про місцезнаходження та юридичну форму підприємства, країну його реєстрації та адресу зареєстрованого офісу.