Бухгалтерські книжки

Душевые кабины и ванны ванна душевая кабина.

Порядок складання Звіту про рух грошових коштів

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Для оцінки активності діяльності підприємства та з метою управління наявними господарськими засобами, всі грошові потоки поділяються на вхідні та вихідні - надходження і видатки. Вони відображаються у Звіті про рух грошових коштів (ф. № 3). В Україні порядок складання та подання даного Звіту користувачам встановлено П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів".
МСФЗ також передбачено складання Звіту про рух грошових коштів. Розглянемо відмінності між вимогами П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" та МСФЗ 7 "Звіти про рух грошових коштів" щодо складання даного звіту (табл.).
Таблиця. Порівняння національного та міжнародного стандартів, призначених для регулювання складання Звіту про рух гоошових коштів


Слід відмітити, що П(С)БО і МСФЗ передбачають складання Звіту з використанням прямого та непрямого методів. Разом з тим, МСФЗ має рекомендаційний характер і містить детальніші пояснення щодо змісту окремих статей, можливих причин розходження чи невідповідності, виділення окремих статей у Звіті.
Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та детальної інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентів за звітний період. Звіт складається для оцінки спроможності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також для прийняття правильних рішень керівництвом підприємства та власниками щодо діяльності господарюючих суб'єктів.
Показник грошових потоків використовується, з одного боку, як індикатор фінансової стійкості підприємства (показник оцінки потенціалу внутрішніх джерел фінансування), а з другого - як індикатор прибутковості (показник фактичної та потенційної прибутковості підприємства).
Рух коштів у ф. № 3 відображається за видами діяльності: операційною, фінансовою та інвестиційною та надзвичайною у розрізі визначених видів. Віднесення операцій з руху коштів до відповідної діяльності залежить, передусім, від основної господарської діяльності підприємства.
При заповненні звіту всі господарські операції необхідно "розкласти" за видами діяльності. Наприклад, в операціях з фінансової оренди вартість переданого в оренду основного засобу належить до операційної діяльності, а плата за надання послуг фінансової оренди - до фінансової.
Інформаційним джерелом складання ф. № 3 є дані аналітичного обліку грошових коштів, матеріальних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, показники Балансу, Звіту про фінансові результати. Важливо мати інформацію про вартість матеріальних активів, отриманих у результаті бартерних операцій, про суми заборгованості, яка виникла внаслідок операцій фінансової, інвестиційної та операційної діяльності (окремо).
У Звіті про рух грошових коштів не відображаються: внутрішні зміни у складі грошових коштів; негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій).
В Україні звіт про рух грошових коштів складається з використанням:

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kkdtkt
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtkt на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.