Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Склад і призначення фінансової звітності

Господарські операції, які щоденно здійснюються підприємствами, оформлюються первинними документами та відображаються в облікових регістрах. Для управління діяльністю підприємства, оцінки її результатів необхідне певне узагальнення усіх змін внаслідок проведених господарських операцій. Це особливо потрібно для зовнішніх користувачів. Для задоволення їх інтересів складається фінансова звітність. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства.
Для досягнення мети і завдань створення підприємства суб'єкт господарювання повинен мати таку інформацію, яка б надавала можливість швидко та адекватно реагувати на ринкові зміни. В таких умовах значно підвищується роль інформаційного забезпечення в процесі управління майном, важливе місце при цьому надається фінансовій звітності. Вона набуває ролі основного засобу комунікації та найважливішого інформаційного джерела економічного аналізу.
Показники звітності відображають майно та джерела його утворення, результати господарської діяльності підприємств і допомагають користувачам оцінити величину та структуру ресурсів, капіталу, заборгованості, кінцеві результати діяльності підприємства. У результаті управлінські рішення отримують належне обґрунтування, що сприяє їх ефективності та успішності діяльності підприємства в цілому.
Ефективне та правильне використання звітності можливе, якщо вона є достовірною. Завданням бухгалтера виступає забезпечення об'єктивності звітних даних та дотримання встановлених вимог до їх формування.
Користувачі фінансової звітності - це фізичні або юридичні особи, яким необхідна інформація про діяльність підприємства для прийняття рішень. Для вищих організацій звітність є базою для вивчення роботи підвідомчих підприємств, планування та координації їх діяльності. Фінансово-кредитні установи використовують звітні дані для оцінки фінансового стану підприємства, рівня його платоспроможності, аналізу ефективності використання отриманих кредитів і коштів цільового фінансування. Фінансова звітність одночасно виступає джерелом інформації для розрахунку показників системи національних рахунків, забезпечуючи потреби макроекономічного аналізу. Керівникам підприємств і виробничих підрозділів звітні показники дозволяють проаналізувати результати господарської діяльності та вжити необхідних заходів з їх покращення.