Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Інвентаризація статутного капіталу

Інвентаризацію статутного капіталу доцільно проводити в перший рік функціонування підприємства з метою контролю своєчасності і повноти сплати частин (акцій) засновниками. При інвентаризації перевіряється відповідність записів на рахунках 40 "Статутний капітал" та 46 "Неоплачений капітал", а також підтвердження цих записів первинними документами (прибутковими касовими ордерами, виписками банку, накладними, актами приймання-передачі тощо). На кінець кожного звітного року потрібно перевірити відповідність вартості чистих активік величині статутного капіталу, а також перевірити розмір статутного капіталу, з метою контролю правильності оцінки і відображення в обліку операцій зменшення або збільшення статутного капіталу
Крім того, в акціонерних товариствах необхідно перевірити організацію аналітичного обліку на рахунку 40 "Статутний капітал". При цьому встановлюється відповідність даних аналітичного обліку в розрізі видів (типів) розміщених акцій (з урахуванням реквізитів кожного випуску) даним засновницьких документів, змін і доповнень до них, звітів про випуск акцій.
Інвентаризація власного капіталу полягає у підтвердженні сальдо по аналітичному обліку за кожним учасником, засновником. Тобто, інвентаризацією за відповідними документами виявляються залишки, вивчається обґрунтованість сум, що обліковуються на рахунках власного капіталу, встановлюються терміни виконання зобов'язань підприємства перед власниками, реальність часток засновників у статутному капіталі.
При цьому можуть бути виявлені факти, коли внеском до статутного капіталу є основні засоби, виробничі запаси, непридатні для використання (неякісні, несправні), і нематеріальні активи, що не мають практичної цінності.