Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Інвентаризація необоротних матеріальних активів

При інвентаризації необоротних матеріальних активів, передусім, перевіряється наявність і стан регістрів аналітичного обліку (інвентарних карток, інвентарних книг, описів); технічних паспортів та іншої технічної документації; документів на необоротні матеріальні активи, які прийняті в оренду або на зберігання. Також перевіряється наявність документів на земельні ділянки, водоймища та інші об'єкти природних ресурсів, які знаходяться у власності підприємства. Інвентаризаційна комісія визначає обґрунтованість віднесення активів до складу необоротних матеріальних активів, виявляє активи, які не використовуються внаслідок непридатності до експлуатації.
При перевірці правильності оцінки необоротних матеріальних активів вивчаються всі документи, якими було оформлено роботи щодо їх відновлення, з метою визначення характеру проведених робіт (капітальні вкладення чи ремонт).
Під час інвентаризації слід також встановити, чи відповідає залишкова вартість об'єкта його справедливій вартості. Комісія встановлює причини зменшення корисності об'єктів основних засобів, за якими нарахована 100% амортизація, але які продовжують експлуатуватись. Інвентаризаційна комісія визначає підстави для проведення переоцінки (уцінки, дооцінки), перегляду строку корисного використання окремих об'єктів основних засобів, вносить пропозиції щодо використання та обліку таких об'єктів.
Якщо на момент проведення інвентаризації деякі інвентарні об'єкти тимчасово відсутні (наприклад, предмети прокату, що знаходяться у використанні), то дані про них заносяться до окремого опису на підставі первинних документів (типових форм 03-1, 03-6) і документів, які підтверджують факт тимчасової відсутності зазначених об'єктів (наприклад, договори прокату).
На необоротні матеріальні активи, передані в оренду, комісія зобов'язана отримати інвентаризаційний опис від орендаря і тільки на його підставі прийняти рішення про включення таких активів до описів інвентаризації.
На прийняті в оренду необоротні матеріальні активи складається окремий опис у двох примірниках: за кожним конкретним орендодавцем з наступним надсиланням йому одного примірника опису.
У ході проведення інвентаризації можуть бути виявлені відсутні та зайві (невраховані) необоротні матеріальні активи. У такому випадку комісія фіксує факти виявлення недостач або надлишків у протоколі та вимагає від матеріально відповідальної особи письмового пояснення причин їх виникнення.
Якщо виявлено недостачу необоротних матеріальних активів, комісія приймає рішення про встановлення особи, винної у цьому, необхідність відшкодування заподіяної нею шкоди. При виявленні лишків необхідно з'ясувати, за чиїм розпорядженням вони були придбані або споруджені та за рахунок яких джерел здійснено фінансування. Лишки необоротних матеріальних активів слід оприбуткувати на баланс підприємства за первісною вартістю, а у випадку неможливості її встановлення - за справедливою вартістю необоротних матеріальних активів, визначеною на дату виявлення лишків. Знос визначається експертним шляхом з урахуванням технічного стану необоротних матеріальних активів.