Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Структура П(С)БО 27 та основні терміни

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про припинену діяльність та її розкриття у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 27 "Необоротні активи утримувані для продажу та припинена діяльність". Основні розділи даного положення наведено на рис.
Рис.. Основні розділи П(С)БО 27
Рис.. Основні розділи П(С)БО 27

Нижче наведені основні терміни, що використовуються з прийняттям П(С)БО 27.
Вартість використання - теперішня вартість майбутніх грошових потоків, які, як очікується, виникнуть від використання активу та його ліквідації.
Група вибуття - сукупність активів, які плануються до продажу або відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов'язання. Які прямо пов'язані з такими активами, що будуть передані (погашені) в результаті такої операції.
Компонент підприємства - одиниця (група одиниць), що генерує грошові кошти та може бути відділена операційно та забезпечує діяльність з виробництва та/або продажу продукції (робіт, послуг).
Припинена діяльність - це ліквідований або визнаний як утримуваний для продажу компонент підприємства, який являє собою:
а) відокремлюваний напрям або сегмент діяльності підприємства;
б) частину єдиного скоординованого плану відмови від окремого напряму або сегменту діяльності підприємства;
в) дочірнє підприємство, що було придбане винятково з метою його перепродажу.