Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Значення обліку на позабалансових рахунках і його місце в системі економічної інформації

Система рахунків, яка застосовується сьогодні, включає як балансові, так і позабалансові рахунки. Такий поділ ґрунтується на економічному підході до класифікації засобів підприємства та відображає їх правовий стан. Хоча інформація, що відображається на позабалансових рахунках, не використовується для складання фінансової звітності та для розрахунку показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, облік на позабалансових рахунках є обов'язковим і входить до загальної системи бухгалтерського обліку. Завдяки веденню обліку на позабалансових рахунках забезпечується реальне відображення економічного стану підприємства, що дозволяє чітко відокремити власні об'єкти від невласних, підтверджує або спростовує облікову інформацію суб'єкта господарювання, який надав ці активи у тимчасове користування, розпорядження або на зберігання. Позабалансові рахунки розкривають інформацію про наявність і рух майна, яке не належить підприємству, проте тимчасово знаходиться в його користуванні або розпорядженні. Ведення обліку на позабалансових рахунках забезпечує не тільки спостереження за збереженням активів, які належать іншим підприємствам, а й надає можливість контролювати законність використання документів суворого обліку. Облік з використанням позабалансових рахунків призначений для обліку результатів господарських операцій і фактів, які не впливають у даний момент на стан активів, капіталу та зобов'язань підприємства, проте вимагають спостереження та контролю в інтересах власника. Операції, що відображаються на позабалансових рахунках, є результатом проведених або майбутніх змін майнового стану підприємства. У зв'язку з цим необхідно врахувати, що суми, відображені на позабалансових рахунках, є результатом можливих (майбутніх) змін майнового стану підприємства чи тих, які відбулися (відображених у балансовому обліку). Цим встановлюється зв'язок позабалансового обліку з балансовим; позабалансове спостереження здійснюється на вимогу законодавства та має юридичне значення (відповідальність за збереження майна, контроль за законністю дій).
Ігнорування обліку на позабалансових рахунках або порушення правил його ведення можуть призвести до негативних наслідків:
♦ зловживань матеріалами, що прийняті на переробку, а також цінностями, прийнятими на відповідальне зберігання;
♦ складності точного встановлення матеріальної відповідальності працівників складів, комор тощо;
♦ виникнення суперечок з постачальниками та покупцями;
♦ несанкціонованого використання бланків суворого обліку з метою зловживання, багаторазового використання одного й того ж примірника документу окремими працівниками.
Якщо облік на позабалансових рахунках не ведеться або ж він занедбаний, то можливі й інші негативні наслідки.
Наявність у бухгалтерському обліку позабалансових рахунків відповідає принципам його ведення та відображає юридичну природу майнових комплексів, які фігурують у фінансовій звітності, що дозволяє:
♦ усунути відображення майна, яке показане в обох балансах, наприклад, орендодавця й орендаря (це особливо важливо для макроекономічних і статистичних зведень і досліджень);
♦ запобігти подвійному оподаткуванню майна;
♦ визначити точну суму коштів, які були внесені та належать на правах власності засновникам і інвесторам підприємства.
Положеннями (стандартами), які визначають методологічні засади обліку на позабалансових рахунках є П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 11 "Зобов'язання", П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", П(С)БО 13 "Фінансові інструменти", П(С)БО 14 "Оренда".
Для правильної організації обліку використання позабалансових рахунків необхідне дотримання наступних принципів:
1) застосування регістрів диференційованої конструкції за окремими рахунками строком не менше року;
2) здійснення нагляду за відповідними об'єктами обліку при застосуванні способу позиційного запису. Це означає, що встановлення та припинення нагляду слід відображати в одному рядку регістру;
3) наведення в регістрах облікових показників, необхідних для здійснення господарського контролю за об'єктами, що обліковуються на позабалансових рахунках;
4) відображення окремих об'єктів обліку на позабалансових рахунках працівниками, що здійснюють облік аналогічних об'єктів, інформація про вартість яких зазначається в балансі. Наприклад, облік матеріальних цінностей, що прийняті на відповідальне зберігання від постачальників, повинна вести група працівників з обліку виробничих запасів;
5) дотримання принципу матеріальної відповідальності.