Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Особливості визначення податку на прибуток відповідно до податкового законодавства

Різниця у підходах П(С)БО та податкового законодавства до визначення прибутку до оподаткування вимагає відображення в бухгалтерському обліку. Для цього коригуються витрати, що обліковуються на рахунку 98 Податок на прибуток Сплата податку на прибуток до бюджету здійснюється відповідно до вимог податкового законодавства й відображається за дебетом субрахунку 641 "Розрахунки за податками". Найчастіше вона відрізняється від суми податку на прибуток за П(С)БО. Незважаючи на існуючі відмінності, в обліку слід відобразити на рахунках суму сплаченого до бюджету зобов'язання. Для цього необхідно дотримувати наступного порядку визначення податку на прибуток в податковому обліку, наведеного на рис.
Рис. Порядок визначення податку на прибуток згідно з податковим законода єством
Рис. Порядок визначення податку на прибуток згідно з податковим законода єством
Рис. Порядок визначення податку на прибуток згідно з податковим законодавством Різниці між прибутком, визначений за податковим законодавством та П(С)БО, виникають у зв'язку з двома головними причинами: - різницею у періодах визнання доходів і витрат (тимчасові різниці); - різницею у видах доходів і витрат, які є валовими (постійні різниці). Постійна різниця - це різниця між податковим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний період, яка виникає в поточному звітному періоді і не анулюється в наступних звітних періодах. Тобто, це різниця між податковим і обліковим прибутком, яка ніколи не буде погашена. Наприклад, суми визнаних економічних санкцій (штрафи, пені, неустойки) за недотримання підприємством законодавства і умов договорів, які обліковуються в складі поточних витрат операційної діяльності та відображаються на субрахунку 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" і ніколи не відносяться до складу валових витрат в податковому обліку, а отже й не зменшують податок на прибуток. Постійні різниці виникають у зв'язку з: 1) витратами, які визнаються такими згідно з П(С)БО й не є валовими; 2) доходами, які є валовими й не визнаються відповідно до П(С)БО; 3) доходами, які виникають при формуванні облікового прибутку, але не включаються до складу валових доходів; 4) витрати, що є валовими, але не визнаються витратами за ГТ(С)БО.
Основними постійними різницями є невизнання:
1) валовими витратами наступних витрат бухгалтерського обліку: штрафи, пені, неустойки сплачені; амортизація вартості основних невиробничих фондів; благодійні внески; витрати від участі в капіталі; витрати на сплату відсотків за борговими зобов'язаннями, не пов'язані з веденням господарської діяльності; витрати на придбання товарів (робіт, послуг) за бартерним договором або в пов'язаних осіб у сумах, що перевищують звичайні ціни тощо.
2) валовими доходами наступних доходів бухгалтерського обліку: дохід за методом участі в капіталі, дохід від спільної діяльності без створення юридичної особи.
Тимчасові різниці є витратами або доходами, які визнаються такими за П(С)БО та податковим законодавством, однак у різний момент часу.
Основними тимчасовими різницями є отримання (перерахування) авансів (передоплат), створення резервів сумнівних боргів і списання безнадійних боргів, доходи та витратами майбутніх періодів.
Основні відмінності у формуванні доходів та витрат у бухгалтерському та податковому обліку наведені в таблиці
Таблиця Тимчасові та постійні різниці в бухгалтерському та податковому обліку

Тимчасова різниця між податковим і обліковим прибутком помножена на встановлену законодавством ставку податку на прибуток є відстроченими податковими активами або відстроченими податковими зобов'язаннями.
Постійні різниці не враховуються при визначенні відстрочених податкових активів і зобов'язань.
Відстрочені податкові активи (ВПА) зменшують витрати з податку на прибуток порівняно з поточним податком на прибуток і відображаються на рахунку 17 "Відстрочені податкові активи".
Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню, створюють відстрочені податкові зобов'язання (ВПЗ) і збільшують витрати з податку на прибуток порівняно з поточним податком на прибуток. Відображаються на рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".
Особливості відображення розрахунків за податком на прибуток у бухгалтерському обліку наведено в прикладі
Приклад
Визначити та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку податок на прибуток на підставі наступних даних:
Обліковий прибуток підприємства становить 60000 грн., податковий прибуток- 100000 грн. Постійні різниці відсутні.
1. Визначаємо тимчасову різницю: 100000 - 60000 = 40000 грн.
2. Розраховуємо податок на прибуток від суми різниці. Оскільки податковий прибуток перевищує обліковий, то це - ВПА:
40000x25% =10000 грн.
3. Розраховуємо суму витрат з податку на прибуток: 100000 х 25% - 10000 = 15000 грн. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку: Д-т17К-т641 10000
Д-т98К-т641 15000
Приклад
Визначити та відобразити на рахунках бухгалтерського обліку податок на прибуток на підставі наступних даних:
Обліковий прибуток підприємства становить 80000 грн., податковий -65000 грн. Різниця між податковим і обліковим прибутком - тимчасова.
1. Визначаємо тимчасову різницю: 80000 - 65000 = 15000 грн.
2. Розраховуємо податок на прибуток від знайденої різниці. Обліковий прибуток перевищує податковий, тому розрахований податок на прибуток є ВПЗ: 15000 х 25% = 3750 грн.
3. Розраховуємо суму зобов'язань з податку на прибуток за звітний період без відстрочених податкових зобов'язань: 80000 х 25% - 3750 = 16250 грн.
Відображення на рахунках бухгалтерського обліку:
Д-т98К-т641 16250
Д-т 98 К-т 54 3750
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в балансі окремими статтями у складі необоротних активів (ряд. 060 ф. № 1 "Баланс") і довгострокових зобов'язань (ряд. 460 ф. № 1 "Баланс"). В річному балансі підприємства буде відображено лише суму або відстроченого податкового активу, або відстроченого податкового зобов'язання, розраховану на дату балансу. Зміна їх суми здійснюється тільки при складанні ф. № 1 "Баланс" зарік.
Особливості зміни величини відстрочених податкових активів (ВПА) та зобов'язань (ВПЗ) та їх відображення в ф. № 1 "Баланс" наведено в табл.
Таблиця. Особливості відображення в бухгалтерському обліку та звітності відстрочених податкових активів та зобов'язань

Типові господарські операції з обліку сум податку на прибуток наведено в табл.
Таблиця Типові господарські операції з обліку сум податку на прибуток

*У Примітках до річної фінансової звітності необхідно навести наступну інформацію щодо податку на прибуток:
♦ складові елементи витрат (доходу) з податку на прибуток (поточний податок на прибуток та всі коригування цієї суми, включаючи відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання, виправлення помилок тощо);
♦ сума поточного та відстроченого податку на прибуток, відображену в складі власного капіталу;
♦ ставка податку на прибуток, якщо вона змінюється порівняно із звітним періодом;
♦ пояснення різниці між витратами (доходом) з податку на прибуток та добутком облікового прибутку (збитку) на застосовану ставку податку;
♦ сума за період дії тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, сума податкових збитків і невикористаних податкових пільг, пов'язаних з невизнанням відстроченого податкового активу;
♦ сума тимчасових різниць, пов'язаних з фінансовими інвестиціями у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, щодо яких відстрочені податкові зобов'язання не було визнано;
♦ сума визнаних відстрочених податкових активів (за кожним видом) і визнаних відстрочених податкових зобов'язань (за кожним видом);
♦ сума відстроченого податку на прибуток, що включена до Звіту про фінансові результати;
♦ сума витрат (доходу) з податку на прибуток, пов'язаних з прибутком (збитком) від діяльності, що припинена.
Отже, до тимчасових різниць слід відносити ті різниці, які виникають в результаті того, що період, у якому окремі доходи і витрати включаються до розрахунку податкового прибутку, не відповідає періоду, в якому вони визнаються для визначення прибутку в бухгалтерському обліку.