Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Методологічні засади формування в бухгалтерському )бліку інформації про податок на прибуток визначені 1(С)БО 17 "Податок на прибуток". П(С)БО 17 надає тлумачення наступним термінам: Витрати (дохід) з податку на прибуток - загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу. Відстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах внаслідок: ♦ тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;
♦ перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
♦ перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористалися у звітному періоді неможливо.
Відстрочене податкове зобов'язання - сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
Відстрочений податок на прибуток - сума податку на прибуток, що визначена відстроченим податковим зобов'язанням і відстроченим податковим активом.
Обліковий прибуток - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначеного в бухгалтерському обліку і відображена в звіті про фінансові результати за звітний період.
Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період.
Тимчасова різниця - різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання.