Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Поняття, склад і відображення в податковому обліку надзвичайних витрат

До надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно. Відповідно, надзвичайна подія - це подія, яка є випадковою і нехарактерною для діяльності даного підприємства До таких подій відносять стихійне лихо, пожежі, техногенні аварії, експропріацію приватної власності державою тощо. Однакові події можуть бути надзвичайними для одного підприємства та звичайними для іншого. Наприклад, втрати від стихійного лиха будуть розглядатися як надзвичайні підприємством, яке їх понесло, і звичайними витратами для страхової компанії, яка здійснює страхування від таких випадків. Під надзвичайними витратами розуміють невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел.
Надзвичайні витрати поділяються на:
1. Прямі втрати від події, яка вже здійснилася. Якщо матеріальні цінності повністю непридатні до подальшого використання, то їх списують з балансу згідно з відповідними стандартами бухгалтерського обліку.
2. Витрати, пов'язані з ліквідацією наслідків. Наприклад, витрати за договором про надання послуг сторонніми організаціями за роботами, пов'язаними з ліквідацією наслідків надзвичайної події, нарахована зарплата робітникам, зайнятим на відновлюваних роботах.
3. Витрати, пов'язані з попередженням надзвичайних подій. Ці витрати необхідно відрізняти від звичайних ремонтних робіт.
Для зменшення суми збитку від надзвичайних подій можливе страхування майна. В податковому обліку віднесення до складу ВВ платника податку із страхування здійснюється в розмірі, що не перевищує 5 % ВВ за звітний податковий період, наростаючим підсумком з початку року. Застраховані збитки, понесені платником податку, відносяться до його ВВ в податковий період їх понесення, а суму страхового відшкодування включаються до ВД такого платника у податковий період отримання.
Первинними документами при відображенні суми визнаних витрат є накладна, рахунок, акт виконаних робіт, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання надзвичайних витрат для визначення фінансових результатів від надзвичайних подій оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.
Відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Зміст і вартісну оцінку витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в Примітках до річної фінансової звітності.