Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Поняття, склад і відображення в обліку інших витрат

Під інвестиційною діяльністю розуміють діяльність, яка пов'язана з придбанням і реалізацією необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів. До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать: собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій); собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів); собівартість реалізованих майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо); залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів; інші витрати звичайної діяльності.
Первинними документами при відображенні накопичення інших витрат є рахунок, ВКО, виписка банку, акт на списання основних засобів, акт про уцінку, довідка бухгалтерії тощо. Списання інших витрат оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.
Характеристика рахунку Облік витрат, що виникають в процесі звичайної 97 "Інші витрати" діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг ведеться на рахунку 97 "Інші витрати".
Субрахунки рахунку 97 "Інші витрати" наведено в таблиці
Таблиця Субрахунки рахунку 97 "Інші витрати"

За дебетом рахунку 97 "Інші витрати" відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 793 "Результати іншої звичайної діяльності".
Дані за рахунком 97 "Інші витрати" відображаються в Журналі 5 (5А). Типові господарські операції з обліку інших витрат наведено в таблиці
Таблиця. Типові господарські операції за рахунком 97 "Інші витрати"