Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Характеристика рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі"

Облік втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі, ведеться на рахунку 96 Втрати від участі в капіталі . За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за кредитом списання витрат на рахунок 792 "Результат фінансових операцій". Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі" має наступні субрахунки: ♦ 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" - ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків; ♦ 962 "Втрати від спільної діяльності" - ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків; ♦ 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства - ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків.
Дані за рахунком 96 "Втрати від участі в капіталі" відображаються в Журналі 5 (5А).
Наведемо приклад розрахунку втрат від участі в капіталі.
Приклад
Підприємство AT "Сузір'я" має інвестиції в декількох підприємствах, а саме: в ДП "Компас" частка капіталу, що належить AT "Сузір'я", становить 27 %; в ДП "Асторія" - 38 %; в ДП "Інтер" - 42 %. За звітний період спільні підприємства одержали збитки в сумі: ДП "Компас" - 330 тис.грн.; ДП "Асторія" - 170 тис. грн.; ДП "Інтер" - 100 тис. грн.
Обчислимо втрати від участі в капіталі AT "Сузір'я":
Розрахунок втрат від участі в капіталі

* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій
У таблиці наведено типову кореспонденцію рахунків з обліку втрат від участі в капіталі.
Таблиця Типові господарські операції за рахунком 96 "Втрати від участі в капіталі"