Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Формування собівартості реалізовано)' продукції згідно з П(С)БО У загальній системі показників, що характеризують ефективність виробництва (господарювання) як усього підприємства, так і його підрозділів, основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що формують. У собівартості продукції як синтетичному показнику відображаються всі аспекти діяльності підприємства. Від її рівня при інших незмінних умовах залежить рівень прибутку. Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові та фінансові ресурси у процесі виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг, тобто чим меншою є собівартість, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим буде прибуток і рівень рентабельності продукції. Формування та облік виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).
Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Собівартість реалізованих товарів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".1
Рис. Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
Рис. Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)

Характеристика рахунку 90 "Собівартість реалізації"'
Узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг ведеться на рахунку 90
"Собівартість реалізації"".
За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" на підставі бухгалтерських довідок (розрахунків), накладних, рахунків відображається собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг), фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок); за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати", яке оформлюється довідкою бухгалтерії. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".
Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має наступні субрахунки:
♦ 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" - ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції;
♦ 902 "Собівартість реалізованих товарів" - відображення собівартості реалізованих товарів;
♦ 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" - ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг;
♦ 904 "Страхові виплати" - узагальнення інформації про страхові суми та страхові відшкодування за умовами договору страхування перестрахування при настанні страхового випадку. Цей субрахунок використовується підприємствами — страховиками.
Дані рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображаються в Журналі 5 (5А).
Відображення собівартості реалізації в бухгалтерському обліку відбувається наступним чином (табл.).
Таблиця. Облік собівартості реалізації