Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Відображення даних про витрати

Для узагальнення інформації за окремими статтями загальновиробничих, адміністративних і збутових витрат, а також інших витрат операційної діяльності (витрат на дослідження і розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти та виробничих запасів, списання сумнівних і безнадійних боргів, втрат від операційної курсової різниці, від знецінення виробничих запасів, нестач та втрат від псування цінностей, визнаних пені, штрафів, неустойок та інших витрат), призначено Журнал 5. Крім цього, він містить дані про надзвичайні витрати (збитки від стихійного лиха, збитки від техногенних катастроф і аварій та інші подібні збитки).
У Журналі 5 відображаються дані за дебетом рахунку 23 "Виробництво" та всіх рахунків дев'ятого класу (90, 91, 92, 93, 94 та 99) у кореспонденції з кредитом рахунків, які формують собівартість продукції (прямі та загальновиробничі витрати), а також тих, які переносяться з інших Журналів.
У випадках, коли підприємство веде облік витрат за елементами, необхідно використовувати для узагальнення витрат Журнал 5А. Цей журнал відрізняється від Журналу 5 тим, що в ньому в розділі III Б відображаються витрати за елементами (рис.).
Рис. Порівняльна структура Журналів 5 і 5А
Рис. Порівняльна структура Журналів 5 і 5А

Рис. Порівняльна структура Журналів 5 і 5А
При цьому дебетуються рахунки 80 "Матеріальні затрати", 81 "Витрати на оплату праці", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операційні витрати", а кредитуються рахунки матеріальних витрат (20, 22), витрат майбутніх періодів (39), витрат на оплату праці (66), відрахувань на соціальне страхування (65) та переносяться дані з інших Журналів.
Після відображення витрат за елементами в розділі III Б, дані переносяться в розділ III A - витрати діяльності.
Для складання Журналів 5 і 5А використовуються дані первинних документів, накопичувальних відомостей, аркушів-розшифровок, інших журналів тощо.
На підставі первинних документів дані про витрати діяльності відображаються в облікових регістрах, інформація яких потім використовується для заповнення Головної книги та фінансової звітності (рис.).
Рис. Порядок відображення витрат діяльності при журнальній формі обліку
Рис. Порядок відображення витрат діяльності при журнальній формі обліку

Рис. Порядок відображення витрат діяльності при журнальній формі обліку
Дані Журналів 5 (5А) використовуються для складання Звіту про фінансові результати (рис.).
Згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" деталізації за елементами витрат підлягають не тільки витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг), але й всі операційні витрати.\
Журнал
Журнал

При складанні фінансової звітності важливу роль відіграють Примітки до річної фінансової звітності, в яких щодо витрат обов'язково повинна наводитися наступна інформація (рис.).
Рис. Розкриття інформації про витрати діяльності в Примітках до річної фінансової звітності
Рис. Розкриття інформації про витрати діяльності в Примітках до річної фінансової звітності

Рис. Розкриття інформації про витрати діяльності в Примітках до річної фінансової звітності