Анализ финансовой отчетности

Бутинець. Бухгалтерський фінансовий облік

Групування витрат за економічними елементами

Будь-які ресурси, які використовуються в операційній діяльності підприємств, тобто усі речовини та сили природи, у кінцевому підсумку повинні знайти відображення у витратах за елементами, а пізніше -у собівартості продукції чи витратах операційної діяльності. Різноманітність речовин і сил природи, які використовуються у процесі виробництва, в економічній літературі називають "фактори виробництва", до яких зокрема відносяться праця, предмети та засоби, які згруповано в окремі елементи витрат. У різні часи таке групування мало свої особливості, але з 01.01.2000 р. в Україні прийнята єдина система елементів витрат для всіх підприємств, незалежно від галузевої належності. Ці елементи витрат не підлягають ні розширенню, ні скороченню. Проте, можлива їх деталізація для потреб внутрішніх користувачів підприємства.
В податковому законодавстві відсутня регламентація щодо обліку витрат за елементами.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (п. 21) регламентує порядок групування витрат операційної діяльності за наступними економічними елементами:
♦ матеріальні витрати;
♦ витрати на оплату праці;
♦ відрахування на соціальні заходи;
♦ амортизація;
♦ інші операційні витрати.